Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Про освіту
Закон України від 05.09.20172145-VIII

Автономія

Автономія - право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Академічна доброчесність (Всі визначення терміна — 2)

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Академічна свобода (Всі визначення терміна — 4)

Академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Академічний плагіат

Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Акредитація освітньої програми (Всі визначення терміна — 3)

Акредитація освітньої програми - це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Атестація педагогічних працівників (Всі визначення терміна — 4)

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Безоплатна освіта

Безоплатна освіта - освіта, яка здобувається особою за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів згідно із законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Безперервний професійний розвиток

Безперервний професійний розвиток - це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Викладацька діяльність

Викладацька діяльність - діяльність, яка спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка провадиться педагогічним (науково-педагогічним) працівником, самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацької діяльності заборонена законом) або іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або цивільно-правового договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Військова освіта

Військова освіта передбачає засвоєння освітньої програми з військової підготовки з метою набуття комплексу професійних компетентностей, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи і поглибленого оволодіння військовою спеціалізацією та здобувається одночасно з середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою передвищою чи вищою освітою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Громадська акредитація закладу освіти

Громадська акредитація закладу освіти - це оцінювання закладу освіти щодо ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти та забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених освітніми програмами і стандартами освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Громадське самоврядування в закладі освіти

Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Громадське самоврядування у сфері освіти

Громадське самоврядування у сфері освіти - це право учасників освітнього процесу та громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами, вирішувати питання у сфері освіти як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування, брати участь в управлінні закладом освіти, місцевими і державними справами у сфері освіти з питань, що належать до їх компетенції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Дистанційна форма здобуття освіти

Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Дуальна форма здобуття освіти (Всі визначення терміна — 2)

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат)

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Електронний підручник (посібник)

Електронний підручник (посібник) - електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Єдина державна електронна база з питань освіти (Всі визначення терміна — 9)

Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Заклад освіти (Всі визначення терміна — 2)

Заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Заочна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Засновник закладу освіти

Засновник закладу освіти - орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Здобувачі освіти

Здобувачі освіти - вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Здобуття освіти на робочому місці

Здобуття освіти на робочому місці - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Зовнішнє незалежне оцінювання (Всі визначення терміна — 2)

Зовнішнє незалежне оцінювання - це оцінювання результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Індивідуальна програма розвитку

Індивідуальна програма розвитку - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план - документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інклюзивне навчання (Всі визначення терміна — 2)

Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інклюзивне освітнє середовище

Інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інституційна акредитація

Інституційна акредитація - це оцінювання якості освітньої діяльності закладу вищої освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інституційний аудит

Інституційний аудит - це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інформальна освіта (самоосвіта)

Інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Кваліфікаційні центри

Кваліфікаційні центри - це суб’єкти, уповноважені на оцінювання і визнання результатів навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Кваліфікація (Всі визначення терміна — 9)

Кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Компетентність (Всі визначення терміна — 8)

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Корекційно-розвиткові послуги (допомога)

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Ліцензування освітньої діяльності

Ліцензування освітньої діяльності - це процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Мережева форма здобуття освіти

Мережева форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Мистецька освіта

Мистецька освіта передбачає здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Моніторинг якості освіти

Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Національна рамка кваліфікацій (Всі визначення терміна — 3)

Національна рамка кваліфікацій - це системний і структурований за компетентностями опис її рівнів. Національна рамка кваліфікацій затверджується Кабінетом Міністрів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Національна система кваліфікацій

Національна система кваліфікацій - це сукупність інституцій і правових норм, які регулюють процеси формування освітніх та/або професійних вимог до осіб відповідно до потреб суспільства та ринку праці, оцінювання кваліфікаційного рівня

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Національне агентство кваліфікацій

Національне агентство кваліфікацій є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Необ'єктивне оцінювання

Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Неформальна освіта (Всі визначення терміна — 2)

Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Обман

Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освіта наукового спрямування

Освіта наукового спрямування - це вид спеціалізованої освіти, що базується на дослідно-орієнтованому навчанні, спрямований на поглиблене вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітній процес (Всі визначення терміна — 3)

Освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітня діяльність (Всі визначення терміна — 7)

Освітня діяльність - діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітня кваліфікація

Освітня кваліфікація - це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентностей)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітня послуга

Освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітня програма (Всі визначення терміна — 5)

Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Особа з особливими освітніми потребами (Всі визначення терміна — 3)

Особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти

Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Педагогічна діяльність

Педагогічна діяльність - інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Педагогічний патронаж

Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Перепідготовка (Всі визначення терміна — 5)

Перепідготовка - освіта дорослих, спрямована на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Підвищення кваліфікації (Всі визначення терміна — 6)

Підвищення кваліфікації - набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Професійна кваліфікація (Всі визначення терміна — 2)

Професійна кваліфікація - це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Професійний стандарт (Всі визначення терміна — 4)

Професійний стандарт - це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Психолого-педагогічний супровід (Всі визначення терміна — 2)

Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Психолого-педагогічні послуги

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Результати навчання (Всі визначення терміна — 4)

Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Рівень освіти

Рівень освіти - завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Розумне пристосування

Розумне пристосування - запровадження, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Самоплагіат

Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Сертифікація педагогічних працівників

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Система освіти (Всі визначення терміна — 4)

Система освіти - сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Спеціалізація (Всі визначення терміна — 4)

Спеціалізація - профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Спеціалізована освіта

Спеціалізована освіта - це освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Спеціальні закони

Спеціальні закони - закони України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Списування

Списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Спортивна освіта

Спортивна освіта передбачає засвоєння освітньої програми з відповідного виду спорту з метою набуття комплексу професійних компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи, поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту та здобувається одночасно з середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою передвищою чи вищою освітою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Стажування (Всі визначення терміна — 10)

Стажування - набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Суб'єкт освітньої діяльності

Суб’єкт освітньої діяльності - фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Універсальний дизайн у сфері освіти

Універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Фабрикація

Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Фальсифікація

Фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Формальна освіта

Формальна освіта - це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Хабарництво

Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Якість освіти

Якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Якість освітньої діяльності (Всі визначення терміна — 5)

Якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017