Академічна година

Академічна година — це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Вечірня і заочна (дистанційна) форми навчання

Вечірня і заочна (дистанційна) форми навчання є формами здобуття певного рівня освіти або кваліфікації без відриву від виробництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Денна (стаціонарна) форма навчання

Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття певного рівня освіти або кваліфікації з відривом від виробництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Державна атестація студента

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією (далі — державна комісія) після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Державний стандарт освіти

Державний стандарт освіти — це сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього (кваліфікаційного) рівня.

Складові державного стандарту освіти :

- освітня (кваліфікаційна) характеристика;

- нормативна частина змісту освіти;

- тести.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Екстернат (Всі визначення терміна — 5)

Екстернат є особливою формою навчання осіб, які мають відповідний освітній (кваліфікаційний) рівень, для здобуття ними певного рівня освіти або кваліфікації шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Зміст освіти (Всі визначення терміна — 2)

Зміст освіти — це науково-обгрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Індивідуальний навчальний план студента

Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом з обов'язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, встановленому вищим навчальним закладом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Кваліфікаційна характеристика (Всі визначення терміна — 2)

Кваліфікаційна характеристика — це основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних обов'язків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Консультація (Всі визначення терміна — 5)

Консультація — форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Кредит (Всі визначення терміна — 16)

Кредит — це три академічні години навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального семестру. Час, відведений для проведення підсумкового контролю, не входить у кредит.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Лабораторне заняття (Всі визначення терміна — 2)

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Лекція (Всі визначення терміна — 4)

Лекція — основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Навчальний день

Навчальний день — складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 академічних годин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Навчальний курс

Навчальний курс — завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на конкретному курсі оформляються відповідними (перевідними) наказами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Навчальний план (Всі визначення терміна — 9)

Навчальний план — це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Навчальний процес у вищих навчальних закладах

Навчальний процес у вищих навчальних закладах (надалі — навчальний процес) — це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Навчальний рік

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Навчальний семестр

Навчальний семестр — складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Навчальний тиждень

Навчальний тиждень — складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 54 академічних годин (18 кредитів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Навчальний час студента

Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на даному освітньому або кваліфікаційному рівні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Облікова одиниця навчального часу студента

Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальні день, тиждень, семестр, курс, рік.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Освітньо-професійна програма підготовки

Освітньо-професійна програма підготовки — це перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Освітня характеристика

Освітня характеристика — це основні вимоги до якостей і знань особи, яка здобула певний освітній рівень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Практичне заняття (Всі визначення терміна — 3)

Практичне заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Робочий час викладача

Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов'язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов'язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньотижневій тривалості 36 годин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Семестровий диференційований залік

Семестровий диференційований залік — це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий диференційований залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Семестровий екзамен

Семестровий екзамен — це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Семестровий залік

Семестровий залік — це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Семінарське заняття (Всі визначення терміна — 3)

Семінарське заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Структурно-логічна схема підготовки

Структурно-логічна схема підготовки — це наукове і методичне обгрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993

Тест

Тест — це система формалізованих завдань, призначених для встановлення відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до вимог освітніх (кваліфікаційних) характеристик.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.11.1993


вгору