Асимілююча спроможність (АС) водного об'єкта

Асимілююча спроможність (АС) водного об'єкта — спроможність водного об'єкта приймати певну масу речовини в одиницю часу без порушення норм якості води в контрольних створах (пунктах) водокористування. АС визначається з урахуванням процесів змішування, розбавлення і самоочищення домішок у водному об'єкті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Витрата води (Всі визначення терміна — 2)

Витрата води — кількість води, що протікає через живий переріз в одиницю часу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Вища категорія водних об'єктів

До вищої категорії належать ділянки водних об'єктів в місцях розташування нерестилищ, зимувальних ям і масового нагулу особливо цінних видів риб, мешкання промислових водних ссавців, а також охоронних зонах господарств будь-якого типу для штучного розведення та вирощування цінних видів риб, водних тварин і рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Вода дренажна (Всі визначення терміна — 6)

Вода дренажна — вода, що профільтрувалася в дренаж із тіла гідротехнічної споруди або її фундаменту, а також із очисних споруд фільтруючого типу, осушуваного (зрошуваного) земельного масиву, підтоплюваної території підприємства, міста і т.ін.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Вода зворотна (Всі визначення терміна — 7)

Вода зворотна — вода, яка повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки круговороту води до його природних ланок (річкової, озерної, морської, літогенної) у вигляді стічної, скидної або дренажної води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Вода скидна (Всі визначення терміна — 2)

Вода скидна — вода, що відводиться від зрошувальних сільгоспугідь, забудованих територій, які поливають, а також вода, що відводиться від ділянок, на яких застосовується гідромеханізація.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Вода стічна (Всі визначення терміна — 6)

Вода стічна — вода, що утворюється в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім дренажної і скидної води), а також при відведенні з забудованої території стоку атмосферних опадів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Водний об'єкт підконтрольний

Водний об'єкт підконтрольний — (далі — водний об'єкт) зосередження природних вод на поверхні суші, яке внесене до кадастру, має характерні форми поширення і риси гідрологічного режиму та належить до природних ланок круговороту води: поверхневі води суші — річка, озеро, болото, водосховище, ставок; внутрішнє море.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Водні об'єкти з нормованою якістю води (ВНЯ)

Водні об'єкти з нормованою якістю води (ВНЯ) — водні об'єкти, для яких встановлені види водокористування та норми якості води відповідно до п.1.2, або встановлені окремі показники складу та властивостей води, як для ВСНЯ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Водні об'єкти із спеціально встановленими нормами якості води (ВСНЯ)

Водні об'єкти із спеціально встановленими нормами якості води (ВСНЯ) — водні об'єкти прикордонних, лікувальних і заповідних зон, болота, а також водні об'єкти з наявністю специфічних особливостей природного складу і властивостей води, наприклад, підвищеного природного вмісту завислих речовин, мінеральних солей, заліза, алюмінію, міді, фтору та ін. Для таких водних об'єктів встановлюються окремі показники складу і властивостей води, додатково або замість показників, що вказані в п.1.2.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Господарсько-питне водокористування

До господарсько-питного водокористування належить використання водних об'єктів як джерел господарсько-питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) зворотної води

Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) зворотної води — це такий показник її властивості, при якому НКР менше чи дорівнює розрахунковій кратності розбавлення зворотної води у контрольному створі водного об'єкта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини — показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами у поверхневі та морські води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел забруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних створах (пунктах) водного об'єкта. Таким чином, величини ГДС речовин визначаються і встановлюються, як правило, для кожного із сукупності випусків зворотних вод, пов'язаних єдністю водного об'єкта (тобто за басейновим принципом), з урахуванням оптимального розподілу його асимілюючої спроможності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Друга категорія водних об'єктів

До другої категорії належать водні об'єкти, що використовуються для інших рибогосподарських потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Комунально-побутове водокористування

До комунально-побутового водокористування належить використання водних об'єктів для купання, заняття спортом і відпочинку населення; вимоги до якості води, встановлені для комунально-побутового водокористування, поширюються на водні об'єкти або їх ділянки, які знаходяться в межах населених пунктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Контрольні створи (КС) або пункти

Контрольні створи (КС) або пункти — ті місця, де мають дотримуватись встановлені норми якості води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Концентрація речовини для обчислювання ТПС (найкращий середній показник)

Концентрація речовини для обчислювання ТПС (найкращий середній показник) — середній показник значень частини даних ряду від найменшого значення до значення, що не перевищує середньоарифметичне для всього ряду спостережень за попередні 12 місяців, з урахуванням середньоарифметичного значення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Лімітуючий контрольний створ

Лімітуючий КС — створ на водному об'єкті, для дотримання норм якості води в якому необхідне встановлення найбільш суворих обмежень на скид речовин із зворотними водами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Найкраща можлива технологія водоохорони

Найкраща можлива технологія водоохорони (НТВ) — це системи, споруди і технології, що ведуть до кардинального розв'язання проблеми охорони вод, тобто ведуть до повного припинення скидів зворотних (стічних) вод, або такі технології, при яких склад зворотних (стічних) вод, що скидаються, відповідає нормам і ГДК для водних об'єктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Норми якості води

Норми якості води являють собою сукупність встановлених допустимих значень показників складу і властивостей води водних об'єктів, в межах яких надійно відвертається шкода здоров'ю населення, забезпечуються нормальні умови водокористування і екологічне благополуччя водного об'єкта. Показники, що входять до сукупності норм якості води, називаються нормованими показниками складу і властивостей води. Вони включають нормовані властивості води, тобто загальні вимоги до фізичних, хімічних, біологічних характеристик властивостей води (температури, водневого показника pH, запахів, присмаків, токсичності води та ін.) і нормовані речовини, що характеризуються нормами їх вмісту і гранично допустимими концентраціями (ГДК) у воді водних об'єктів для різних категорій водокористування (або ОБРВ шкідливих речовин у воді рибогосподарських водних об'єктів і ОДР вмісту таких речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та комунально-побутового водокористування). Нормовані речовини розподіляються на групи з однаковими лімітуючими ознаками шкідливості (ЛОШ), класами безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Передова технологія водоохорони

Передова технологія водоохорони (ПТВ) — прогресивні системи, споруди і технології, які відповідають кращим практично використовуваним вітчизняним і зарубіжним взірцям.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Перша категорія водних об'єктів

До першої категорії належать водні об'єкти, які використовуються для збереження і відтворювання цінних видів риб, що мають високу чутливість до вмісту кисню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

План заходів щодо досягнення ГДС речовин

План заходів щодо досягнення ГДС речовин — сукупність технічних і вартісних характеристик заходів і споруд, ув'язаних за строками реалізації та спрямованих на поетапне досягнення величин ТПС і ГДС речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Природна фонова якість

Природна фонова якість — якість води, що сформована природними процесами за відсутністю антропогенного навантаження або в умовах тривалого неінтенсивного впливу антропогенних факторів, що важко піддаються регулюванню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Рибогосподарські водні об'єкти (Всі визначення терміна — 7)

До рибогосподарських водних об'єктів (відповідно (69) належать водотоки, водойми або їх окремі ділянки, що використовуються (можуть використовуватись) для промислового добування риби та інших об'єктів водного промислу або мають значення для відтворення їх запасів. Вони підрозділяються на 3 категорії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Рівень токсичності (РТ) зворотної води

Рівень токсичності (РТ) зворотної води — це такий показник її властивості, який встановлюється на основі результатів біотестування згідно з критерієм токсичності зворотної води і визначається:

- необхідною кратністю розбавлення (НКР) зворотної води (кількісний показник);

- класом токсичності (КТ) зворотної води (якісний показник).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Розрахункова фонова якість і розрахункова природна фонова якість води

Розрахункова фонова якість і розрахункова природна фонова якість води — характеристики якості води визначені (розраховані) для прийнятих розрахункових умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Розрахунковий створ (РС)

Розрахунковий створ (РС) — створ, для якого визначають розрахункові характеристики водного об'єкта; ним можуть бути контрольний, фоновий, гідрометричний, гирловий (для річок) та інші створи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Розрахункові умови (РУ)

Розрахункові умови (РУ) — сукупність характеристик, що приймаються для розрахунку умов скиду зворотних вод та інших видів господарського впливу на водні об'єкти в сучасний період і перспективі. До них належать гідрографічні, гідрологічні, гідрохімічні та інші характеристики водних об'єктів, характеристики водозаборів, випусків зворотних вод, водоохоронних заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Тимчасово погоджений скид (ТПС) речовини

Тимчасово погоджений скид (ТПС) речовини — показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами у водний об'єкт, що встановлюється після кожного етапу реалізації плану заходів щодо досягнення ГДС речовин та щорічно з виділенням етапів зниження скиду речовин протягом року.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Типова технологія водоохорони

Типова технологія водоохорони (ТТВ) — широко застосовувані в наш час системи, споруди і технології відповідно до типових проектів і їх реальних втілень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Токсичність зворотної води

Токсичність зворотної води — це її властивість викликати паталогічні зміни або загибель організмів, що зумовлено присутністю у ній токсичних речовин. Токсичність води встановлюється методом біотестування.

Критерієм токсичності зворотної води є встановлений кількісний показник патологічних змін або загибелі організмів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Умови скиду зворотних (стічних, скидних, дренажних) вод

Умови скиду зворотних (стічних, скидних, дренажних) вод — сукупність встановлених на сучасний період і перспективу характеристик витрат, складу і властивостей зворотних вод, режиму і місця їх скиду до водного об'єкта. Серед них:

а) категорія зворотних вод (промислові, комунальні і т.п.);

б) фактична витрата зворотних вод;

в) затверджена витрата зворотних вод для встановлення тимчасово погоджених скидів (ТПС) речовин;

г) затверджена витрата зворотних вод для встановлення гранично допустимих скидів (ГДС) речовин;

д) затверджені ТПС речовин;

е) затверджені ГДС речовин;

є) фактичні концентрації речовин;

ж) тимчасово погоджені концентрації речовин, які відповідають ТПС;

з) допустимі концентрації речовин, які відповідають ГДС;

и) встановлені властивості зворотних вод (температура, запах, присмак і т.д.);

і) найменування водного об'єкта — приймача зворотних вод, тип і місце знаходження їх випуску, щодо якого здійснюється розрахунок умов і контроль скиду зворотних вод;

ї) режим скиду (протягом доби або місяця, або сезонів, або року).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Фактична концентрація речовини (середній показник)

Фактична концентрація речовини (середній показник) — величина, що приймається для оцінки складу зворотних вод і обчислюється як середньоарифметичне значення даних ряду спостережень за попередні 12 місяців за виключенням найменшого і найбільшого чисел ряду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Фонова якість (ФЯ) води

Фонова якість (ФЯ) води — якість води водного об'єкта, що сформована під впливом природних процесів і усіх джерел надходження домішок, за винятком впливу розглядуваного джерела домішок. Природна фонова якість — якість води, що сформована природними процесами за відсутністю антропогенного навантаження або в умовах тривалого неінтенсивного впливу антропогенних факторів, що важко піддаються регулюванню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994

Фоновий створ (ФС)

Фоновий створ (ФС) — створ, розташований на водному об'єкті безпосередньо до місця впливу скиду зворотних вод з урахуванням напрямку течії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.1994


вгору