Адресне розміщення державного замовлення (Всі визначення терміна — 3)

Адресне розміщення державного замовлення - надання вступнику на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця навчання за державним та регіональним замовленням, відповідно до його конкурсного бала

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Відбіркова комісія (Всі визначення терміна — 2)

Відбіркова комісія - структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її окремі функції в структурному підрозділі вищого навчального закладу або у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) (Всі визначення терміна — 3)

Відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) - конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Вступне випробування (Всі визначення терміна — 12)

Вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Вступний іспит (Всі визначення терміна — 7)

Вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Вступник (Всі визначення терміна — 10)

Вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Єдина державна електронна база з питань освіти (Всі визначення терміна — 10)

Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс)

Закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Квота-1 (Всі визначення терміна — 5)

Квота-1 - визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Квота-2 (Всі визначення терміна — 5)

Квота-2 - визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій) в уповноважених вищих навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Квота-3 (Всі визначення терміна — 3)

Квота-3 - визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним вищим навчальним закладом, або державного замовлення, наданого за кошти місцевого бюджету, яка може бути використана державним вищим навчальним закладом для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в навчальних закладах на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Конкурсна пропозиція (конкурс) (Всі визначення терміна — 6)

Конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу вищого навчального закладу, структурного підрозділу вищого навчального закладу, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу) для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Конкурсний бал (Всі визначення терміна — 12)

Конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до цих Умов та Правил прийому до вищого навчального закладу (далі - Правила прийому); конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Конкурсний відбір (Всі визначення терміна — 9)

Конкурсний відбір - процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих Умов (на конкурсній основі)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Конкурсний предмет (Всі визначення терміна — 11)

Конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Максимальний обсяг державного замовлення (Всі визначення терміна — 3)

Максимальний обсяг державного замовлення - максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Мінімальний обсяг державного замовлення

Мінімальний обсяг державного замовлення - мінімальна кількість вступників, які можуть бути рекомендовані на відкриту конкурсну пропозицію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Небюджетна конкурсна пропозиція (Всі визначення терміна — 6)

Небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Право на зарахування за квотами (Всі визначення терміна — 7)

Право на зарахування за квотами - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, що реалізується відповідно до цих Умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів (Всі визначення терміна — 2)

Право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до цих Умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень (Всі визначення терміна — 3)

Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Пріоритетність (Всі визначення терміна — 4)

Пріоритетність - визначена вступником під час подачі заяв черговість заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням; вищий навчальний заклад в Правилах прийому може передбачати встановлення пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Рейтинговий список вступників (Всі визначення терміна — 11)

Рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Співбесіда (Всі визначення терміна — 9)

Співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Творчий конкурс (Всі визначення терміна — 9)

Творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Технічна помилка (Всі визначення терміна — 15)

Технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Фахове випробування (Всі визначення терміна — 9)

Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) (Всі визначення терміна — 3)

Широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) - сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними вищими навчальними закладами широкого обсягу державного або регіонального замовлення для прийому вступників на місця навчання за державним або регіональним замовленням на певну спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення (Всі визначення терміна — 2)

Широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення - кількість місць на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016


вгору