Документ v0093500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.08.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.08.2018   № 93

Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення банками України належних умов схоронності готівки та інших цінностей Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі - Правила), що додаються.

2. Банки зобов'язані до 01 січня 2020 року забезпечити відповідність своїх приміщень та приміщень своїх відокремлених підрозділів вимогам пункту 10 розділу ІІ та пункту 41 розділу IV Правил.

3 . Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14.08.2018  № 93

ЗМІНИ
до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні

1. У розділі І:

1) у пункті 4:

у першому реченні підпункту 8 слова "інженерно-технічна укріпленість", "металеві ролети тощо" замінити відповідно словами "інженерно-технічне укріплення", "металеві захисні ролети (рольставні, ролети, ролети-решітки)";

підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) сертифікат відповідності - сертифікат, який підтверджує відповідність продукції установленим вимогам стандарту, оформлений і виданий відповідно до Законів України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та "Про акредитацію органів з оцінки відповідності";";

2) абзац перший пункту 6 після слів "обладнання приміщень банку" доповнити словом "технічними".

2. Пункт 10 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"10. Банк зобов'язаний обладнати засобами інженерно-технічного укріплення зовнішні вікна цокольних та підвальних поверхів, приміщень касового вузла, приміщень для виготовлення й оброблення ламінованих карток, підрозділів захисту інформації, архівів та підрозділів охорони.".

3. Пункт 18 розділу ІІІ доповнити новим підпунктом такого змісту:

"10) порядок і періодичність проведення контролю за справністю засобів тривожної сигналізації (системи охоронної та тривожної сигналізації) приміщень касового вузла.".

4. У розділі IV:

1) у пункті 20:

в абзаці першому слово "цінностей" виключити;

у підпункті 1 :

слово "вхідні" виключити;

слова "на відчинення" замінити словами "сповіщувачем, що реагує на їх відчинення";

підпункт 2 після слова "дуального" доповнити словом "(комбінованого)";

2) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Банк зобов'язаний обладнати сховище, сховище для індивідуальних сейфів, сейф, що використовується як сховище, сейф з індивідуальними сейфами кодовим пристроєм керування приладами приймально-контрольними (далі - ППК) установлення під охорону та зняття з-під охорони рубежів охоронної сигналізації.";

3) у підпункті 1 пункту 23 слова "на відчинення" замінити словами "сповіщувачем, що реагує на їх відчинення";

4) у пунктах 25 та 26 літери "ПКП" замінити літерами "ППК";

5) перше речення пункту 27 після слів "систему передавання" доповнити словом "тривожних";

6) у підпунктах 1 та 2 пункту 28 літери "ПКП" замінити літерами "ППК";

7) пункт 30 після слова "обладнати" доповнити словами "двері до касового вузла та";

8) підпункт 1 пункту 32 викласти в такій редакції:

"1) зовнішні двері (не залежно від їх призначення та конструкції), віконні отвори приміщень касового вузла, цокольного, першого та останнього поверхів, підвалів і горищ незалежно від їх призначення та наявності в них цінностей, а також приміщень, доступ до яких можливий із пожежних сходів, покрівель прибудов;";

9) у пункті 37 слова "забезпечити касира, який здійснює безпосереднє обслуговування клієнтів, додатковим" замінити словами "обладнати робоче місце касира (працівника банку, який здійснює операції із цінностями під час обслуговування клієнтів)";

10) пункти 38 та 39 після слів "системи передавання" доповнити словом "тривожних";

11) пункт 41 викласти в такій редакції:

"41. Банк зобов'язаний обладнати системою відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу з відеокамер у цілодобовому режимі строком не менше ніж:

1) 14 діб - робоче місце касира, зону клієнтів біля робочого місця касира та вхід/вихід клієнтів до банку;

2) 60 діб - сховище для індивідуальних сейфів та/або приміщення, у якому встановлено сейф з індивідуальними сейфами.";

12) пункт 43 після слів "системи передавання" доповнити словом "тривожних".

5. У розділі V:

1) у пункті 50 слова "касового працівника", "класом опору" замінити відповідно словами "працівника банку", "класом тривкості";

2) у пункті 58 слово "касового" виключити.

Директор
Департаменту грошового обігу


В.П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
Голови Національного банку України
С.В. Холодвгору