Про Державну програму приватизації
Закон України від 18.05.20001723-III
Документ 1723-III, попередня редакція — Редакція від 15.01.2011, підстава - 2850-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


     * Дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат коштів 
позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї
Програми.

( Підпункт 127 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

Р о з д і л XIII
РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА
ВИКОНАННЯМ ДОГОВІРНИХ УМОВ
128. До договору купівлі-продажу об'єкта приватизації
включаються санкції за порушення його умов відповідно до
законодавства про приватизацію.
129. До договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій
підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та
безпеки держави, включаються зобов'язання покупця, які були
визначені умовами конкурсу щодо забезпечення певних показників
діяльності (мінімального розміру доходів, надходжень до бюджетів
тощо) підприємства.
130. Забороняється подальше відчуження окремих частин пакета
акцій до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу
об'єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого
об'єкта без збереження для нового власника зобов'язань, визначених
умовами конкурсу, аукціону чи викупу.
У разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта новий
власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права
власності на цей об'єкт подає до державного органу приватизації
копії документів, що підтверджують перехід до нього права
власності. Державний орган приватизації зобов'язаний вимагати від
нового власника виконання зобов'язань, визначених договором
купівлі-продажу об'єкта приватизації, та застосовувати до нього в
разі їх невиконання санкції згідно із законом.
131. Державні органи приватизації повідомляють про обтяження
акцій відповідними зобов'язаннями реєстраторів - при документарній
формі випуску акцій, зберігачів - при бездокументарній формі чи в
разі знерухомлення відповідних акцій.
132. В умовах договору купівлі-продажу щодо внесення
інвестицій визначається порядок внесення таких інвестицій з
розподілом за роками та кварталами. Розмір інвестицій зазначається
у грошовому виразі незалежно від форми внесення.
133. У разі розірвання договору купівлі-продажу державного
майна за рішенням суду у зв'язку з невиконанням покупцем
договірних зобов'язань об'єкт приватизації підлягає поверненню в
державну власність. ( Абзац перший пункту 133 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
Порядок повернення в державну власність об'єктів приватизації
в разі розірвання або визнання недійсними договорів
купівлі-продажу таких об'єктів затверджується Кабінетом Міністрів
України.
У разі розірвання договорів купівлі-продажу об'єктів
приватизації у зв'язку з невиконанням їх умов або визнання їх
недійсними в судовому порядку повернення покупцям коштів,
сплачених за об'єкт приватизації, провадиться на підставі рішення
суду з коштів позабюджетного Державного фонду приватизації або
фонду приватизації Автономної Республіки Крим, отриманих від
повторного продажу цих об'єктів у порядку, встановленому Фондом.
( Абзац третій пункту 133 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
134. До договорів купівлі-продажу, укладених у процесі
приватизації, за згодою сторін можуть вноситися зміни відповідно
до Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу
державного майна, затвердженого Фондом.
Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених в
процесі приватизації, не можуть передбачати:
зменшення відповідальності покупця за невиконання ним
зобов'язань;
зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором
купівлі-продажу.
135. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу
здійснює державний орган приватизації, який уклав відповідний
договір.
136. За результатами перевірки виконання умов договорів
купівлі-продажу складаються акти перевірок за формою, встановленою
Фондом.
137. Покупець об'єкта приватизації зобов'язаний надавати
державному органу приватизації інформацію, склад та термін надання
якої встановлюються договором купівлі-продажу.
Р о з д і л XIV
ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Захист прав акціонерів у процесі приватизації
та у післяприватизаційний період
138. Усі прості іменні акції відповідного ВАТ є рівнозначними
за обсягом прав акціонерів і розміром дивідендів, що виплачуються
за ними.
139. Право голосу за акціями може бути передано акціонером
іншій фізичній або юридичній особі за довіреністю, виданою з
додержанням вимог законодавства або договором доручення.
140. До виконання плану приватизації (розміщення акцій) ВАТ,
щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів
акцій відповідно до розділу VI цієї Програми, або до розміщення
акцій у кількості, що становить 75 відсотків загальної кількості
акцій ВАТ, цьому товариству та державним органам приватизації
забороняється:
передавати майно в іпотеку; ( Пункт 140 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
відчужувати майно (необоротні активи), що належить
товариству, та здійснювати операції з борговими вимогами та
зобов'язаннями (факторинг), якщо на дату укладення відповідної
угоди балансова вартість таких активів або зобов'язань перевищує
суму, еквівалентну 14000 EUR за курсом, встановленим Національним
банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ;
приймати рішення про реорганізацію ВАТ шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення;
змінювати номінальну вартість або кількість акцій без зміни
розміру статутного капіталу ВАТ;
приймати рішення про збільшення або зменшення статутного
капіталу, крім випадків збільшення статутного капіталу на суму
збільшення вартості власного капіталу товариства.
Зазначені обмеження не поширюються на ВАТ, які перебувають у
процесі реорганізації або реструктуризації.
141. ВАТ, акції якого підлягають дробленню за підсумками
аукціону, зобов'язане здійснити реєстрацію власників таких акцій
не пізніш як за два місяці після затвердження та публікації
підсумків аукціону.
142. До виконання плану приватизації (розміщення акцій)
рішення про участь ВАТ у об'єднаннях підприємств і
промислово-фінансових групах та про його внески до статутних
капіталів інших господарюючих суб'єктів приймається лише за
рішенням загальних зборів. При цьому розмір пакета акцій, що
вноситься, не може перевищувати 20 відсотків статутного капіталу
ВАТ.
143. Забороняється встановлення емітентом не передбачених
законодавством обмежень щодо відчуження акціонером ВАТ акцій,
придбаних ним у процесі приватизації.
144. ВАТ, створене у процесі приватизації та корпоратизації,
зобов'язане здійснити оцінку активів товариства виходячи з
балансової вартості та викуп акцій акціонерів, які вимагають
цього, в разі, якщо ці акціонери голосували проти прийняття
загальними зборами рішень про укладення угод або кількох
взаємопов'язаних угод щодо відчуження майна (необоротних активів)
підприємства та здійснення операцій з борговими вимогами та
зобов'язаннями (факторинг), якщо на момент укладення відповідної
угоди балансова вартість таких активів або зобов'язань перевищує
суму, еквівалентну 14000 EUR за курсом, встановленим Національним
банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ, у
порядку, встановленому Фондом.
145. У разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів
щодо реструктуризації або реорганізації ВАТ акції акціонерів, які
голосували проти прийняття цього рішення, за їх бажанням
підлягають обов'язковому викупу акціонерним товариством відповідно
до статті 32 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ).
146. Фінансова підтримка підприємств, з балансів яких
виділені об'єкти приватизації, в тому числі групи Ж, здійснюється
шляхом перерахування на безповоротній основі відповідно до пункту
127 цієї Програми 30 відсотків коштів, отриманих від продажу
об'єкта приватизації, в тому числі групи Ж, цьому підприємству в
порядку, встановленому Фондом.
Р о з д і л XV
ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Організаційне забезпечення виконання Програми
147. Фонд, органи виконавчої влади здійснюють заходи з
підготовки та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо
визначення відповідно до цієї Програми способів приватизації майна
підприємств у окремих галузях.
148. Фонд у двотижневий термін з дня набрання чинності цією
Програмою доводить до відповідних державних органів приватизації,
заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів Антимонопольного комітету України графік приватизації
об'єктів, включених до завдань, визначених цією Програмою, з
розподілом повноважень щодо їх приватизації між Фондом та його
регіональними відділеннями.
149. Фонд після набрання чинності цією Програмою проводить
інвентаризацію державного майна, яке не включене до статутних
капіталів ВАТ, та приймає рішення щодо подальшого його
використання або приватизації відповідно до законодавства.
150. У разі якщо приватизацію об'єкта проводить Фонд, до
складу комісії з приватизації може включатися також представник
відповідного регіонального відділення Фонду з правом дорадчого
голосу.
151. Фонд забезпечує підготовку і перепідготовку працівників
державних органів приватизації та органів виконавчої влади з
питань реалізації цієї Програми.
Законодавче забезпечення виконання Програми
152. Для забезпечення виконання цієї Програми Фонд разом із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробляє
проекти законів та інших нормативно-правових актів.
Інформаційне забезпечення процесу приватизації
153. Фонд разом із Державним комітетом інформаційної
політики, телебачення і радіомовлення України, Державним
інформаційним агентством України, Державним комітетом зв'язку
України, Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком
України здійснюють заходи щодо інформування громадян України та
іноземців про умови приватизації в Україні.
154. Фонд здійснює вивчення попиту на об'єкти, включені у
процес приватизації у 2000 - 2002 роках, та щорічно до 15 січня
публікує у вітчизняних і міжнародних друкованих та електронних
засобах масової інформації, в тому числі через мережу Інтернет,
перелік підприємств, пакети акцій яких у розмірі не менше 25
відсотків статутного капіталу пропонуються для продажу в поточному
році, із зазначенням розмірів цих пакетів акцій та розмірів
пакетів акцій, що закріплюються у державній власності, забезпечує
недопущення змін опублікованих даних.
155. Фонд, регіональні відділення та представництва
публікують інформацію про приватизацію в терміни та в порядку,
визначені законодавством. Інформація про результати всіх видів
продажу підлягає публікації у виданнях державних органів
приватизації не пізніш як за 30 днів після затвердження Фондом,
його регіональними відділеннями результатів продажу.
156. Інформація про терміни та умови проведення відкритих
торгів та конкурсів підлягає опублікуванню в інформаційних
бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій
пресі не пізніш як за 50 календарних днів до дати проведення
торгів, конкурсів. Аналогічна інформація, що стосується проведення
аукціонів та конкурсів з приватизації об'єктів групи Г, підлягає
опублікуванню не пізніш як за 75 днів до проведення відповідних
аукціонів та конкурсів.
157. Голова Фонду, керівники регіональних відділень та
представництв Фонду несуть персональну відповідальність за
своєчасність та повноту інформації про об'єкти, які
приватизуються.
Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації
158. Для забезпечення можливості використання сертифікатів,
отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення
грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього
Укрдержстраху (далі - компенсаційні сертифікати) для придбання
акцій ВАТ, що створюються в процесі приватизації державного майна,
проводиться завершальний спеціалізований сертифікатний аукціон за
компенсаційні сертифікати.
Завершальний спеціалізований сертифікатний аукціон за
компенсаційні сертифікати проводиться через Національну мережу
аукціонних центрів.
Засобами платежу за акції ВАТ, запропоновані до продажу на
завершальному спеціалізованому сертифікатному аукціоні за
компенсаційні сертифікати, є компенсаційні сертифікати, що
належать фізичним та юридичним особам у готівковому та
безготівковому вигляді, не використані у встановленому
законодавством порядку для придбання акцій ВАТ у ході проведення
масової (сертифікатної) приватизації.
159. Протягом 2000 року Кабінет Міністрів України разом з
Національним банком України та Фондом вживають заходів до
запровадження механізму погашення невикористаних компенсаційних
сертифікатів.
160. Після списання коштів з позабалансових рахунків
позабюджетного Державного фонду приватизації компенсаційні
сертифікати передаються до архіву. Термін їх зберігання становить
три роки. За розпорядженням Національного банку України
компенсаційні сертифікати знищуються у порядку, встановленому
Національним банком України для знищення грошових знаків.
161. Фонду у 2000 році завершити всі процедури, пов'язані із
формуванням у паперовій формі звітної документації з сертифікатної
приватизації та здачею її до архіву.
Контроль за виконанням Програми
162. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють
Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів
України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет
України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи у межах своєї
компетенції, визначеної законодавством.
163. Фонд не рідше одного разу на квартал заслуховує звіти
керівників структурних підрозділів Фонду та регіональних відділень
про виконання вимог та завдань цієї Програми, організовує
моніторинг виконання Програми, публікує результати такого
моніторингу.
164. Фонд залучає до планових перевірок діяльності
регіональних відділень та представництв Фонду представників
правоохоронних органів.
165. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють:
Верховна Рада України - шляхом заслуховування на своїх
засіданнях звітів Фонду;
Кабінет Міністрів України - шляхом періодичного
заслуховування на своїх засіданнях керівників Фонду, органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
166. Фонд державного майна України:
щоквартально подає Верховній Раді України, Президентові
України та Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про хід
виконання цієї Програми;
щомісячно інформує Кабінет Міністрів України про хід
виконання цієї Програми.
167. Персональна відповідальність за виконання завдань
Програми покладається на:
Голову Фонду, керівників органів виконавчої влади,
уповноважених управляти державним майном, а також на голів
обласних державних адміністрацій - щодо приватизації майна, яке
перебуває у державній власності;
Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників
органів виконавчої влади, уповноважених управляти майном, що
належить Автономній Республіці Крим, - щодо приватизації майна, що
належить Автономній Республіці Крим.вгору