Документ 598/2012, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.2014, підстава - 808/2014

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 808/2014 від 14.10.2014}

Про внесення змін до Положення про Національний антикорупційний комітет

1. Внести до Положення про Національний антикорупційний комітет, затвердженого Указом Президента України від 1 вересня 2011 року № 890 «Питання Національного антикорупційного комітету» (зі змінами, внесеними Указом від 16 березня 2012 року № 201), такі зміни:

1) пункт 7 доповнити після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

«До складу Комітету за посадою входять Прем'єр-міністр України, Голова Служби безпеки України, Глава Адміністрації Президента України, а також за згодою Голова Верховної Ради України, Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, Голова Вищої ради юстиції, Голова Рахункової палати.

До складу Комітету також включаються інші представники державних органів, Адміністрації Президента України, наукових та науково-дослідних установ, громадських організацій. При цьому чисельність представників громадських організацій має становити не менше однієї п'ятої від складу Комітету».

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

2) підпункт 3 пункту 9 викласти в такій редакції:

«3) координує роботу робочих груп Комітету, затверджує плани діяльності і персональний склад таких груп (у разі їх утворення)»;

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Рішення Комітету в разі необхідності реалізуються шляхом видання актів Президента України, надання Президентом України доручень, внесення на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів у встановленому порядку»;

4) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

«Громадська рада попередньо розглядає пропозиції стосовно включення до складу Комітету представників громадських організацій і передає такі пропозиції разом зі своїми висновками виконавчому секретареві Комітету».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 жовтня 2012 року
№ 598/2012
вгору