Документ v0409729-16, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2016  № 409

Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 121-р "Про проведення як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік вищих навчальних закладів, у яких у 2016 році проводитимуться як експеримент вступні випробування під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що додається.

2. Затвердити програму вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр

С.М. Квіт


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
08.04.2016 № 409

ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів, у яких у 2016 році проводитимуться як експеримент вступні випробування під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Назва вищого навчального закладу

1.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

2.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3.

Львівський національний університет імені Івана Франка

4.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

5.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

6.

Національний університет "Одеська юридична академія"

7.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

8.

Одеський національний морський університет

9.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
08.04.2016 № 409

ПРОГРАМА
вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Програма вступних випробувань складається з програми тестування із загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК) та програм дисциплін: "Конституційне право України", "Цивільне право України", "Цивільне процесуальне право України", "Кримінальне право України", "Кримінальне процесуальне право України", "Адміністративне право України".

Тестування із загальної навчальної правничої компетентності

Загальна навчальна компетентність (ЗНК) - характеристика особистості, яку вона набуває в результаті активної життєдіяльності впродовж життя й навчання (формального й неформального) і яка визначає її спроможність набувати й удосконалювати власну систему знань, застосовувати її для вирішення особистісно й суспільно значущих проблем відповідно до загальноприйнятої системи цінностей в умовах життя в суспільстві сталого розвитку.

Загальна навчальна правнича компетентність - модифікований специфікою змісту навчання й діяльності в правничій галузі різновид ЗНК, який має багатовимірну структуру, де ключовими є такі компетентнісні виміри, як уміння мислити критично, аналітично й логічно.

Тестування із загальної навчальної правничої компетентності має за мету визначення сформованості загальної навчальної правничої компетентності учасників тестування.

Програма ТЗНПК структурує зміст тестових завдань у формі двох блоків:

1. концептуально-поняттєвого, який окреслює актуальні для завдань відповідного змістового розділу теоретичні поняття, розуміння сутності яких на базовому рівні є бажаним, але не обов'язковим для виконання цих завдань;

2. практично-діяльнісного, який окреслює типові операції (уміння, навички, компетенції), якими має володіти особа для розв'язання завдань відповідного змістового розділу.

Розділ програми

Концептуально-поняттєвий блок (поняттєве поле)

Практично-діяльнісний блок

Критичне мислення

мовець, слухач, автор, читач, учасник спілкування, комунікант, адресат, адресант, мовна особистість, комунікативна роль;
образ, оповідач, герой, персонаж, дійова особа, текст, метатекст, гіпертекст, підтекст, інтертекстуальність;
опис, розповідь, роздум (міркування);
комунікація (вербальна й невербальна), спілкування, комунікативний процес, мовленнєва дія (комунікативний акт), вербальний контакт, монолог, діалог, полілог, дискурс;
мотив, мета спілкування (комунікативна мета), інтенція (намір) мовця, функція, стратегія, тактика, кодекс, закон, принцип, максима комунікації;
ситуація, контекст, умови спілкування, статус, комунікативна роль;
інформація, повідомлення, обсяг інформації, позатекстова інформація, експліцитна інформація, імпліцитна інформація, фільтр, фрейм;
пресупозиція, інференція, експлікатури, імплікатури, тема-ремне членування (відоме, дане);
цілісність, зв'язність, інформативність, логічність, експресивність, емоційність;
зміст, тема, мікротема, ідея, головна думка, побічна ідея;
дійсність, референція, факт, уява, уявлення, поняття, концепт, судження, оцінка, значення, смисл, концептуальна картина світу;
форма, структура, назва, композиція, сюжет, фабула, абзац, надфразна єдність, топос, хронотоп (часопростір);
мова, мовна картина світу, мовлення, код, мовний (вербальний) засіб вираження, невербальний засіб, стилістичний засіб виразності, риторична фігура, риторичний прийом;
стиль (науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, епістолярний, конфесійний, розмовно-побутовий), підстиль, рід, жанр;
закон риторики, розділ риторики, інвенція, диспозиція, елокуція/елоквенція, меморія, акція, логос, етос, пафос, топос;
комунікативна позиція, точка зору, доведення, переконання, преференція, провокування, затягування, апеляція (звертання), запрошення, вибачення, наказ, прохання, привітання, дискусія;
комунікативна поведінка, домінування, маніпуляція, суперництво, партнерство, співробітництво, конфлікт, компроміс;
етикет, формула ввічливості, кліше, ціннісна картина світу;
звук, слово, речення, висловлення, фраза, питання, відповідь, репліка, пропозиція, інтонація, наголос, засіб зв'язку

Знаходити, упізнавати, оцінювати в тексті інформацію.
Розрізняти, інтерпретувати, оцінювати позиції, ролі учасників комунікації.
Визначати інтенцію (намір) автора (мета тексту або його частини).
Аналізувати, тлумачити мотиви (відкриті й приховані) дій, учинків мовців (персонажів).
Виявляти й аналізувати ставлення автора/мовця до повідомлюваного.
Розрізняти й інтерпретувати логічно-об'єктивний та емоційно-оцінний аспекти тексту.
Визначати й інтерпретувати стратегії, тактики учасників комунікації.
Визначати основну й побічні ідеї, диференціювати їх.
Визначати тему, мікротеми, опорні слова.
Визначати умови (пресупозиції), важливі для чинності міркувань, інформації.
Розуміти експліцитну (наявну в тексті) й виявляти імпліцитну (може бути виведена з тексту) інформацію.
Аналізувати організацію інформації в тексті.
Аналізувати композицію, структуру, хронотопну організацію тексту.
Виявляти взаємозв'язки частин тексту, різних текстів.
Узагальнювати концептуальні положення тексту.
Простежувати логіку міркувань, доводів мовця.
Зіставляти різні позиції, точки зору, інтерпретації.
Прогнозувати можливі зміни змісту тексту в разі зміни контексту.
Проводити аналогії до тверджень або аргументів у тексті.
Виявляти слабкі й сильні аргументи, хибні судження й висновки, суперечності.
Виявляти деталі важливих для розуміння позицій.
Розпізнавати модальність/тональність тексту.
Розрізняти засновки, тези, аргументи, приклади.
Визначати вплив нової інформації на твердження або аргументи в наведеному тексті (текстах).
Розвивати ідею, позицію за зміни умов.
Розрізняти факти й судження про них, факти й інтерпретації, дане й нове, об'єктивне й суб'єктивно-оцінне.
Оцінювати цінність доказів, фактів, визначень.
Оцінювати характеристики інформації.
Виявляти засоби організації інформації (метатекст).
Аналізувати риторичні аспекти тексту.
Аналізувати стильові, жанрові, мовні особливості тексту.
Розуміти й інтерпретувати значення слів, фраз, фрагментів у контексті.
З'ясовувати призначення слів, фраз, фрагментів у контексті.
Виявляти маніпулятивні, конфліктогенні тактики.

Аналітичне мислення

аналіз, синтез, дедукція, індукція, узагальнення, систематизація, абстрагування, ідеалізація, конкретизація;
загальне, ціле, часткове, випадкове;
структура, композиція, система, компонент, елемент, відношення, множина, категорія;
поняття, силогізм;
факт, аксіома, постулат, теорія, твердження, судження, істина, хиба, абсурд, умовивід, міркування;
принцип, закон, закономірність;
класифікація, клас, група;
формалізація, моделювання, демонстрація, доведення, обґрунтування, аргументація, спростування тлумачення;
непослідовність, протиріччя;
теза, аргумент, умова, засновок, висновок;
алгоритм, процедура, процес, дія, діяльність;
кон'юнкція, диз'юнкція, імплікація, заперечення;
спосіб, метод, методологія;
таблиця, схема, графік, рисунок

Розуміти можливості застосування заданої системи відношень для вирішення поставленого завдання.
Міркувати із умовними твердженнями ("якщо - то") і розпізнавання логічно еквівалентні формулювання таких тверджень.
Визначати твердження, які можуть або мають бути істинними для заданих фактів і правил.
Визначати твердження, які можуть бути або мають бути істинними за даних фактів і правил разом із новою інформацією у формі додаткових або суттєвих фактів або правил.
Визначати твердження, які в заданому контексті є логічно-еквівалентними вихідному твердженню й можуть його замінити, щоб при цьому можливі результати від цього не змінилися.
Виокремлювати й диференціювати поняття (об'єктів) й відношення.
Розуміти поняття й відношення.
Установлювати зміст і структуру понять і відношень.
Визначати несуперечливість теорії (побудова (або розпізнавання) конкретної реалізації (моделі) теорії, тобто конкретного набору об'єктів, які задовольняють визначенням, мають відповідні відношення й задовольняють наданим аксіомам (правилам) або, навпаки, - дедуктивне доведення неможливості побудови такої моделі).
Визначати (дедуктивно) властивості об'єктів і відношень структури.
Визначати вплив додаткових аксіом (правил) - як вони впливають на властивості об'єктів і відношень.
З'ясовувати, які додаткові аксіоми (правила) слід додати до теорії, щоб об'єкти й відношення отримали нові задані властивості.
Робити висновки на основі зображень об'єктів та відомостей про них.
Формалізувати зміст тверджень у вигляді схем, таблиць, графіків.
Здійснювати нескладні арифметичні обрахунки.

Логічне мислення (аргументація)

поняття і сутність аргументації;
обґрунтування як принцип розвитку науки й логічного мислення;
доказовість як необхідна умова розвитку науки;
факти, аргументи, дедуктивна та недедуктивна аргументації;
доведення як найсильніший вид аргументації;
структура доведення (теза, аргументи, демонстрація);
прямі й непрямі доведення, спростування, його основні види;
роль доведення й спростування в полеміці та плюралізмі думок;
логічна структура аргументації, система правил аргументації (правила формулювання тези; правила формулювання аргументів; правила проведення демонстрації, можливі помилки та їх запобігання);
основні різновиди доведення (пряме й непряме);
пряме й непряме доведення в логіці висловлювань;
непряме розділове доведення та їх використання;
доведення за аналогією;
критика та її види;
спростування як окремий випадок критики, структура спростування;
критика тези, аргументів, демонстрації;
конструктивна та деструктивна критика;
пряме й непряме спростування (за аналогією та розділове);
правила, похибки й хитрощі в аргументації та критиці щодо тези, в аргументах, демонстрації;
паралогізми, софізми, логічні парадокси;
значення логічної аргументації в практичній діяльності юриста

Аналізувати судження: виокремлювати поняття й визначати складові судження (засновок, тезу, аргумент, доведення).
Визначати головну ідею тези (висновку).
Знаходити еквівалентні формулювання тези (висновку).
Визначати сильніші або слабкіші формулювання тези (висновку).
Визначати вплив нових фактів або норм на судження.
Визначати факти, які підсилюють або послаблюють аргументацію.
Визначати правила (закони), які удосконалюють аргументацію.
Визначати форму доведення і вміти виражати його у термінах й у символьній формі.
Уміти застосовувати закони формальної логіки для перетворення логічних виразів з метою проведення дедуктивних доказів методами математичної логіки.
Знати й уміти використовувати квантори в логічних міркуваннях.
Уміння застосовувати поняття логічного наслідку, необхідної і достатньої умови.
Уміти проводити непряме доведення від супротивного.
Уміти проводити непряме і розділове доведення.
Уміти проводити доведення за аналогією.
Уміти розпізнавати аналогії в аргументації.
Уміти будувати аргументацію за аналогією.
Уміти знаходити слабкі місця в аргументації, критикувати і спростовувати аргументацію.
Уміти будувати обґрунтовані висновки.

Конституційне право України

Когнітивні рівні охоплення:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Вступ до сучасного українського конституціоналізму

2

B

1.1.

Конституціоналізм - політико-правова система держави і суспільства.

1.2.

Принципи сучасного українського конституціоналізму.

2.

Конституційне право як фундаментальна галузь національної системи права

3

B

2.1.

Поняття та предмет конституційного права як галузі права.

2.2.

Особливості методу конституційного регулювання.

2.3.

Функції конституційного права. Структуроутворююча роль конституційного права в правовій системі України на сучасному етапі політичного та правового реформування в країні.

3.

Система конституційного права України

3

C

3.1.

Поняття системи конституційного права та її складові елементи.

3.2.

Поняття норми конституційного права. Особливості та структура конституційно-правових норм. Критерії класифікації та види конституційно-правових норм.

3.3.

Інститути конституційного права: поняття, критерії класифікації та види.

4.

Джерела конституційного права. Конституція України

5

B

4.1.

Поняття й склад джерел конституційного права.

4.2.

Поняття конституції. Роль (функції) конституції.

4.3.

Конституція України: структура, юридичні властивості, основні соціально-правові пріоритети, загальна характеристика.

4.4.

Порядок прийняття і внесення змін до Конституції України.

4.5.

Поняття й функції правової охорони Конституції. Суб'єкти правової охорони Конституції.

4.6.

Поняття та види конституційного контролю.

5.

Конституційно-правові відносини

3

B

5.1.

Поняття й особливості конституційно-правових відносин. Склад конституційно-правових відносин.

5.2.

Суб'єкти конституційно-правових відносин: загальна характеристика та класифікація.

5.3.

Об'єкти конституційних правовідносин. Зміст конституційних правовідносин. Юридичні факти в конституційному праві.

6.

Конституційно-правова відповідальність

2

C

6.1.

Поняття, особливості та функції конституційно-правової відповідальності.

6.2.

Підстави конституційно-правової відповідальності.

6.3.

Поняття й склад конституційних правопорушень.

6.4.

Суб'єкт правопорушень за конституційним правом.

6.5.

Санкції за конституційним правом України.

7.

Конституційний лад України

3

B

7.1.

Поняття і зміст конституційного ладу: теоретичний аспект.

7.2.

Принципи конституційного ладу України.

7.3.

Основи конституційного ладу в системі Конституції України (гуманістичні, політичні, соціально-економічні, національно-культурні та екологічні).

8.

Конституційні основи народовладдя

8

C

8.1.

Поняття і сутність народовладдя. Пряма (безпосередня) та представницька демократія.

8.2.

Поняття, конституційно-правова регламентація та види референдумів в Україні.

8.3.

Порядок призначення, організації і проведення референдумів в Україні.

8.4.

Виборче право і виборча система: поняття та принципи.

8.5.

Правове регулювання і порядок формування представницьких органів держави і місцевого самоврядування в Україні.

8.6.

Вибори Президента України.

8.7.

Вибори народних депутатів України.

8.8.

Місцеві вибори.

9.

Конституційні основи громадянського суспільства та його основні інститути

4

C

9.1.

Поняття громадянського суспільства. Структура і принципи самоорганізації громадянського суспільства.

9.2.

Конституційні основи формування і розвитку громадянського суспільства в Україні.

9.3.

Поняття і види громадських об'єднань. Порядок створення громадських об'єднань. Припинення діяльності громадських об'єднань.

9.4.

Конституційно-правовий статус політичних партій. Порядок створення політичних партій. Принципи діяльності політичних партій. Припинення діяльності політичних партій.

10.

Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні

6

C

10.1.

Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права.

10.2.

Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина.

10.3.

Поняття і юридична природа конституційних прав і свобод людини і громадянина.

10.4.

Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. Співвідношення індивідуальних і колективних прав.

10.5.

Конституційні обов'язки людини і громадянина.

10.6.

Гарантії здійснення прав і свобод людини і громадянина в Україні.

10.7.

Міжнародно-правові стандарти і конституційне законодавство України про правове становище людини і громадянина.

11.

Громадянські (правові) стани особистості

9

C

11.1.

Поняття і принципи громадянства України.

11.2.

Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

11.3.

Поняття та основи конституційно-правового статусу іноземців. Права, свободи та обов'язки іноземців. Режими проживання іноземних громадян.

11.4.

Особи без громадянства: поняття й особливості конституційно-правового статусу.

11.5.

Поняття й особливості конституційно-правового статусу біженця. Умови і порядок набуття та втрати статусу біженця. Права та обов'язки біженця.

11.6.

Особливості конституційно-правового статусу осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

11.7.

Особливості конституційно-правового статусу закордонних українців.

12.

Державний лад України

3

B

12.1.

Поняття державного ладу України. Державний лад і форма держави: поняття й співвідношення.

12.2.

Принципи державного ладу України: загальна характеристика.

12.3.

Суверенітет держави. Україна - суверенна і незалежна держава.

12.4.

Україна - демократична, правова держава.

12.5.

Україна - соціальна держава.

12.6.

Республіканська форма правління в Україні.

12.7.

Зміст і практична реалізація принципу поділу державної влади в Україні.

13.

Державний устрій України

5

B

13.1.

Державна територія: поняття й склад.

13.2.

Державний кордон: поняття, види, порядок встановлення, режими.

13.3.

Поняття і принципи державного устрою.

13.4.

Державно-правові (юридичні) ознаки України як унітарної держави.

13.5.

Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

13.6.

Адміністративно-територіальний устрій України. Порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України (утворення, реорганізація або ліквідація адміністративно-територіальної одиниці; найменування або перейменування; зміна меж адміністративно-територіальної одиниці).

14.

Система органів державної влади України

2

B

14.1.

Конституційно-правова природа державної влади: поняття, завдання та функції.

14.2.

Поняття органу держави, його ознаки та конституційний статус.

14.3.

Класифікація (види) органів державної влади.

14.4.

Принципи організації і діяльності органів державної влади в Україні.

15.

Законодавча влада в Україні

10

C

15.1.

Законодавча влада в Україні. Український парламентаризм: генеза становлення і сучасний етап розвитку. Конституційна природа парламенту - Верховної Ради України.

15.2.

Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Принципи діяльності Верховної Ради України.

15.3.

Функції і повноваження Верховної Ради України.

15.4.

Парламентські процедури: законодавча, установча, процедура здійснення
парламентського контролю.

15.5.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

15.6.

Конституційно-правовий статус народного депутата України і правові гарантії його діяльності. Природа депутатського мандата. Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України.

16.

Президент України

7

D

16.1.

Інститут президентства в Україні: історія становлення й сучасний етап розвитку. Роль та місце Президента України в системі органів державної влади.

16.2.

Конституційно-правовий статус Президента України. Порядок вступу на пост Президента України.

16.3.

Повноваження Президента України. Акти Президента України. Підстави та порядок припинення повноважень Президента України.

16.4.

Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони.

16.5.

Допоміжні, консультативні та інші органи і служби при Президентові України.

17.

Виконавча влада в Україні

9

D

17.1.

Поняття виконавчої влади та її місце в механізмі державної влади. Система органів виконавчої влади в Україні.

17.2.

Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: порядок формування, склад і компетенція. Акти Кабінету Міністрів України.

17.3.

Прем'єр-міністр України: порядок призначення, повноваження.

17.4.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування, принципи діяльності, структура, основні завдання, повноваження, акти.

17.5.

Конституційно-правовий статус і система органів виконавчої влади на місцях.

17.6.

Місцеві державні адміністрації: правова природа, порядок формування, структура, принципи діяльності, компетенція, акти.

18.

Судова влада. Прокуратура України

4

D

18.1.

Судова влада: поняття, склад і принципи функціонування. Судова система України. Система судів загальної юрисдикції.

18.2.

Конституційні принципи судочинства. Здійснення правосуддя у формах конституційного, цивільного, кримінального та адміністративного судочинства.

18.3.

Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції України.

18.4.

Конституційно-правовий статус суддів.

18.5.

Конституційно-правовий статус прокуратури України. Функції і повноваження прокуратури України.

19.

Конституційна юстиція в Україні

7

D

19.1.

Поняття конституційної юстиції. Становлення і розвиток конституційної юстиції в Україні.

19.2.

Правова природа Конституційного Суду України. Функції і повноваження Конституційного Суду України.

19.3.

Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.

19.4.

Принципи конституційного судочинства. Суб'єкти і форми звернення до Конституційного Суду України. Поняття й характеристика стадій конституційного судочинства. Процесуальні строки.

19.5.

Поняття і правова природа актів Конституційного Суду України. Види, порядок прийняття та виконання актів Конституційного Суду України. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття і значення.

20.

Місцеве самоврядування в Україні

6

B

20.1.

Поняття і принципи місцевого самоврядування.

20.2.

Система місцевого самоврядування в Україні: загальна характеристика її елементів.

20.3.

Територіальна громада - первинний суб'єкт місцевого самоврядування.

20.4.

Способи формування органів місцевого самоврядування.

20.5.

Відносини органів місцевого самоврядування з центральними органами державної влади. Конституційні принципи та види взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади.

20.6.

Конституційно-правовий статус депутата місцевої ради і правові гарантії його діяльності.вгору