Документ vr428486-11, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2011

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
11.07.2011 N 428

Про підсумки роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг
України за перше півріччя 2011 року

Відповідно до підпункту 10 пункту 10 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010
N 157 ( 157-2010-п ), Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Інформацію про підсумки роботи Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України за перше півріччя
2011 року взяти до відома (додається).
2. Департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення подати Кабінетові Міністрів України та
Мінекономрозвитку інформацію про підсумки роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України за перше півріччя
2011 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників Голови відповідно до розподілу обов'язків.
В.о. Голови Комісії М.Лутак
Протокол засідання Комісії
від 11 липня 2011 р. N 649

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг
України за перше півріччя 2011 року

Держфінпослуг як колегіальний орган за перше півріччя
2011 року фактично проведено 46 засідань Комісії, на яких
розглянуто і прийнято 413 розпоряджень, у тому числі: - 6 законопроектів, 6 проектів актів Кабінету Міністрів
України та 18 власних нормативно-правових актів Держфінпослуг (з
яких 3 було скасовано); - 20 розпоряджень з питань регулювання діяльності
небанківського фінансового сектора, в т.ч.: Зміни до Структури
файлів, формату та опису полів електронної форми звітних даних
фінансових компаній та юридичних осіб - суб'єктів господарювання,
які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але
мають визначену законами та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг
( vr030486-11 ); про затвердження форми витягу про виключення
юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ
( vr068486-11 ); інформаційний лист Держфінпослуг щодо дій
засновника, роботодавця-платника, учасників та адміністратора
корпоративного пенсійного фонду в разі ліквідації засновника або
роботодавця-платника такого фонду без правонаступництва
( vr104486-11 ); зміни до Програми розвитку системи пруденційного
нагляду за небанківськими фінансовими установами ( vr120486-11 );
інформаційний лист щодо складання, підтвердження та подання до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
фінансової звітності; Методичні рекомендації тимчасовим
адміністраторам щодо організації роботи тимчасової адміністрації у
кредитних спілках ( vr349486-11 ); - 44 розпорядження з питань діяльності Держфінпослуг та
державних підприємств, які належать до сфери управління
Держфінпослуг, зокрема: про забезпечення підвищення якості,
повноти та об'єктивності планування показників діяльності
Держфінпослуг; затвердження концепції Комплексної інформаційної
системи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України; забезпечення законного та ефективного використання
бюджетних коштів, недопущення фінансових порушень за 2010 рік;
щодо підсумкового звіту про роботу проекту міжнародної технічної
допомоги "Посилення сектора фінансових послуг України", Звіт про
роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України у 2010 році, Методичні рекомендації тимчасовим
адміністраторам щодо організації роботи тимчасової адміністрації у
кредитних спілках ( vr349486-11 ) тощо; - 319 розпоряджень з дозвільних процедур: видача (поновлення,
тимчасове зупинення дії, анулювання) фінансовим установам ліцензій
на право надання фінансових послуг, внесення юридичних осіб -
суб'єктів господарської діяльності до Державного реєстру
фінансових установ, надання аудиторам права на проведення аудиту
небанківських фінансових установ та інше, в т.ч. по страхових
компаніях - 100, кредитних спілках - 95, фінансових компаніях -
80, недержавних пенсійних фондах та адміністраторах НПФ - 7,
аудиторах та актуаріях - 37. Всього розроблено, схвалено Комісією та оприлюднено на
офіційному веб-сайті з метою громадського обговорення 39 проектів
регуляторних актів Держфінпослуг.
Нормативно-правове регулювання
діяльності фінансових установ
Метою прийнятих нормативно-правових актів та тих, що
знаходяться в стадії розробки, є вдосконалення державного
регулювання діяльності небанківських фінансових установ,
підвищення надійності та платоспроможності таких установ, захист
інтересів споживачів фінансових послуг, розвиток ринків цих
послуг. Відповідно до Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) всі регуляторні акти Держфінпослуг оприлюднюються на
офіційному сайті Держфінпослуг (http://www.dfp.gov.ua) і проходять
процедуру погодження з Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва. Кожен проект
регуляторного акта Держфінпослуг супроводжується аналізом
регуляторного впливу та відстежується його результативність у
спосіб, передбачений законодавством. Наказом Голови Держфінпослуг від 23.02.2011 N 29 затверджено
План-графік здійснення заходів з відстеження результативності
регуляторних актів на 2011 рік, відповідно до якого за I півріччя
проведено відстеження результативності 22 регуляторних актів
(3 базових, 11 повторних та 8 періодичних відстежень).
Нормопроектувальна робота
Діяльність Держфінпослуг в I півріччі 2011 року була
спрямована переважно на досягнення цілей задекларованих у Програмі
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава"
( n0004100-10 ). З цією метою Держфінпослуг було підготовлено відповідні
законопроекти: - на виконання пп. 3.13.1 Національного плану дій на 2011 рік
( 504/2011 ) розроблено проект Закону України "Про внесення змін
до деяких законів України". Виходячи з необхідності підвищення
операційної незалежності, посилення інституційної спроможності
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
посилення захисту прав споживачів фінансових послуг, недопущення
поширення на фінансові ринки України негативних наслідків в умовах
фінансових криз та підвищення ефективності регулювання фінансових
ринків Держфінпослуг розроблено проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України". Метою законопроекту є надання органам, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, можливості
здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг,
оперативно та адекватно реагуючи на економічні виклики. Особливої
актуальності це питання набирає в умовах фінансових криз, у
випадку загрози різкого погіршення стану фінансових ринків та
створення бар'єрів для недопущення такого погіршення. Досягти зазначеної мети пропонується шляхом виведення
здійснення розробки і затвердження окремих нормативно-правових
актів щодо ринків фінансових послуг з-під дії Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ). Листом Держфінпослуг від 21.04.2011 N 728/38-2 законопроект
подано на розгляд Кабінету Міністрів України; - на виконання пп. 3.14.1 Національного плану дій на 2011 рік
( 504/2011 ) Держфінпослуг розробляє проект Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова
редакція)", яким передбачено внесення змін до нормативно-правової
бази, пов'язаних із вступом України до Світової організації
торгівлі, адаптацією законодавства України у сфері страхування до
законодавства Європейського Союзу, необхідністю удосконалення
моніторингу діяльності страховиків та посилення контролю за
дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення
платоспроможності, фінансової стійкості, підвищення ефективності
державного регулювання у сфері страхового посередництва,
запровадження європейських стандартів щодо класифікації ризиків у
страхуванні, удосконалення порядку ліцензування страховиків,
підвищення вимог до формування статутного капіталу, запровадження
міжнародних норм корпоративного управління та пруденційного
нагляду, підвищення рівня захисту прав страхувальників, розвитку
довгострокового страхування життя. Для розробки законопроекту наказом Голови Держфінпослуг від
15.09.2010 N 257 утворено відповідну робочу групу, до складу якої
залучені об'єднання учасників страхового ринку. Станом на кінець
червня відбулося шість засідань робочої групи; - на виконання пп. 5.2 Плану-графіка реформ за напрямком
"Реформа фінансового сектору", затвердженого
Віце-прем'єр-міністром України Тігіпком С.Л. від 19.07.2010,
розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо регулятивного податку у сфері регулювання
ринків фінансових послуг)" та "Про внесення змін до Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" (щодо регулятивного податку у сфері регулювання ринків
фінансових послуг)". Розробка зазначених законопроектів викликана нагальною
потребою підвищення інституціональної спроможності спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг для здійснення ефективного регулювання та
нагляду за ринком фінансових послуг, попередження можливих ризиків
для фінансового сектору та в цілому для економіки. Метою прийняття законопроектів є створення умов для
кваліфікованого та ефективного нагляду за учасниками ринків
небанківських фінансових послуг шляхом впровадження найбільш
поширеної міжнародної практики, забезпечення умов для належного
фінансування Уповноваженого органу, а саме, запровадження
спеціального податку, що сплачуються фінансовими установами, за
здійснення Уповноваженим органом регулювання та нагляду за
відповідними фінансовими ринками. На виконання вимог з 51 глави 3 розділу 5 Регламенту Кабінету
Міністрів України ( 950-2007-п ) Держфінпослуг направила на
повторне погодження законопроекти листами від 09.06.2011
N 6833/38-5 до Мінфіну, Державної податкової служби, листами від
09.06.2011 N 6834/38-5 до Мінекономіки, Держкомпідприємництва. Наразі Держфінпослуг працює над такими законопроектами: - проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України (щодо убезпечення пенсійних активів)"; - проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" (щодо заборони провадження діяльності з надання фінансових
послуг, види яких не визначені законом по суті). Протягом I півріччя 2011 року Держфінпослуг розроблено проект
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції
Державної цільової соціальної програми інформування громадськості
про діяльність небанківських фінансових установ і ризики та
переваги, пов'язані з наданням ними фінансових послуг", який
підготовлено відповідно до Концепції захисту прав споживачів
небанківських фінансових послуг в Україні, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 N 1026-р
( 1026-2009-р ), та Планом заходів щодо її реалізації,
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від
20.01.2010 N 135-р ( 135-2010-р ). Концепцією передбачається
підвищення рівня поінформованості споживачів про зміст
небанківських фінансових послуг, ризики, які їх супроводжують, та
власні права під час їх отримання. Дорученням Кабінету Міністрів
України від 06.07.2011 N 6999/0/2-11 проект розпорядження
повернуто для забезпечення врегулювання розбіжностей та надання
пропозицій щодо інформаційного супроводження та роз'яснення
нормативно-правового акта. Крім того, Держфінпослуг розробляє проект розпорядження
Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку
небанківського фінансового сектора України до 2015 року". Реалізація Стратегії матиме на меті розбудову ефективного
небанківського фінансового сектора, здатного забезпечувати
реальний сектор економіки необхідними фінансовими ресурсами,
інтеграцію у світовий фінансовий простір без загроз національним
інтересам та економічній безпеці України. Також Держфінпослуг бере участь в опрацюванні проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії
розвитку фінансового сектора України до 2015 року", який
розробляється Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України на виконання пункту 2 Спільного плану Кабінету Міністрів
України та Національного банку України щодо переходу до режиму, що
базується на ціновій стабільності, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України (протокол N 71 від 08.12.2010). Окрім зазначеного вище, у першому півріччі 2011 року, з метою
запобігання фактам поширення недобросовісної реклами на ринках
фінансових послуг, страхових, послуг у сфері накопичувального
пенсійного забезпечення та інших послуг, визначених Законом
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), та збільшення рівня захисту прав
споживачів фінансових послуг Держфінпослуг направлено до Кабінету
Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін і
доповнень до деяких законів України щодо реклами у сфері
фінансових послуг", розроблений на виконання Плану заходів щодо
реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських
фінансових послуг в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 20.01.2010 N 135-р ( 135-2010-р ).
Зазначеним проектом Закону пропонується визначити заборону
поширення інформації, що містить неправдиві відомості про
діяльність у сфері фінансових послуг, а також визначити, яка
реклама у сфері фінансових послуг вважається недобросовісною.
Окрім цього, вносяться доповнення до положень, які встановлюють
відповідальність та визначають порядок застосування заходів впливу
за порушення законодавства про рекламу у сфері фінансових послуг. Також у першому півріччі 2011 року з метою удосконалення
подачі Держфінпослуг адміністративних позовів до суду розроблено
проект Закону України "Про внесення змін до статті 4 Декрету
Кабінету Міністрів України", який оприлюднено 15.04.2011. На виконання Доручення Президента України від 22.02.2011
N 1-1/348, доручення Кабінету Міністрів України від 30.12.2010
N 76881/1/1-10 та Постанови Верховної Ради України від 24.12.2010
N 2891-VI ( 2891-17 ) "Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин
сучасного стану справ в системі кредитної кооперації"
Держфінпослуг було розроблено та подано до Кабінету Міністрів
України першочергові заходи з метою підтримки подальшого розвитку
системи кредитної кооперації та подолання існуючих на сьогодні
негативних явищ у її діяльності. На засіданні Кабінету Міністрів України 22.06.2011 було
схвалено розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо
врегулювання проблемних питань кредитної кооперації"
( 580-2011-р ), на виконання якого Держфінпослуг буде
опрацьовувати зміни до норм діючого законодавства з метою
подальшого розвитку діяльності кредитних спілок та захисту прав та
інтересів споживачів фінансових послуг. В тому числі Держфінпослуг розроблено: - проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
схвалення Концепції розвитку системи страхування
сільськогосподарської продукції в Україні", що узгоджується з
Міністерством аграрної політики та продовольства України; - проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
затвердження переліку платних адміністративних послуг, що
надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України"; На виконання абзацу другого пункту 1 плану заходів щодо
врегулювання проблемних питань кредитної кооперації, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року
N 580-р ( 580-2011-р ), Держфінпослуг надіслано проект
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Концепції розвитку системи кредитної кооперації" для погодження до
заінтересованих органів. Протягом I півріччя 2011 року Держфінпослуг супроводжувались
такі урядові проекти Законів України, внесені для розгляду до
Верховної Ради України: - проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України (щодо нагляду на консолідованій основі)" (реєстр. N 7399
від 24.11.2010). Основними завданнями законопроекту є законодавче
врегулювання основних термінів, пов'язаних з наглядом за
фінансовими групами, надання повноважень Національному банку
України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та
Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг на
здійснення нагляду на консолідованій основі, розмежування
повноважень між державними регуляторами з питань здійснення
нагляду на консолідованій основі, визначення сфери нагляду на
консолідованій основі. Закон України прийнято 19.05.2011 N 3394-VI
( 3394-17 ); - на виконання пп. 3.6.2 Національного плану дій на 2011 рік
( 504/2011 ) супроводжувався проект Закону України "Про внесення
змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових
послуг" (реєстр. N 7511 від 23.12.2010). Проектом Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання
ринків фінансових послуг" передбачено внесення змін до Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг" ( 2664-14 ) і Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) з метою
удосконалення законодавства шляхом надання органам, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, повноважень щодо
посилення контролю за ринком фінансових послуг, унеможливлення
використання ринку фінансових послуг для відмивання коштів та їх
непродуктивного витоку за кордон. Закон прийнято від 02.06.2011
N 3462-VI ( 3462-17 ); - проект Закону України "Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи" (реєстр. N 7455 від
13.12.2010), яким передбачено визначення заходів подальшого
реформування пенсійної системи та збалансування солідарної системи
пенсійного страхування. Законопроект прийнято Верховною Радою
України в другому читанні та в цілому (08.07.2011); - проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної
кооперації" (реєстр. N 2256 від 20.03.2008). Метою реалізації
законопроекту є забезпечення гармонізації нормативно-правових
актів, запровадження єдиних термінів та понять, підвищення якості
державного регулювання діяльності кредитних спілок. Законопроект
прийнято у першому читанні 17.12.2008; - проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" (N 0882 від 23.11.2007,
прийнято за основу в першому читанні 10.01.2007); - проект Закону України "Про ломбарди і ломбардну діяльність"
(N 3433 від 03.12.2008, прийнято за основу в першому читанні
19.05.2009); - проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України стосовно повноважень органів державної влади щодо
встановлення вимог до інвестування активів"; - проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" (щодо застосування тимчасових
адміністрацій як інструменту відновлення платоспроможності
небанківських фінансових установ) (реєстраційний номер N 8565 від
25.05.2011), розроблений на виконання Державної програми
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік
(Антикризова програма), затвердженої Законом України від
20.05.2010 N 2278-VI ( 2278-17 ), та у зв'язку з необхідністю
наблизити умови введення інституту тимчасової адміністрації в
небанківських фінансових установах до світової практики та
гармонізувати їх із законодавством про банки та банківську
діяльність; - проект Закону України "Про внесення змін до статей 41 та 43
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" (щодо санкцій) (реєстраційний номер
N 8631 від 03.06.2011), розроблений на виконання Плану заходів
щодо реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських
фінансових послуг в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 20.01.2010 N 135-р ( 135-2010-р ), та з
метою створення правових основ для забезпечення захисту інтересів
споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу за
порушення законодавства про захист прав споживачів на ринках
небанківських фінансових послуг, вдосконалення механізму
застосування санкцій до небанківських фінансових установ за такі
порушення, встановлення відповідальності за ненадання споживачеві
фінансових послуг необхідної, доступної, достовірної та своєчасної
інформації про умови надання фінансових послуг, надання якої
вимагається законом.
Нормотворча робота
Нормативно-правові акти, прийняті Держфінпослуг та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.2010 року N 968
( z0019-11 ) "Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Держфінпослуг", зареєстровано в Мін'юсті 10.01.2011 за
N 19/18757. Розпорядження Держфінпослуг від 19.05.2011 N 285 ( z0691-11 )
"Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють
діяльність з визначення причин настання страхового випадку та
розміру збитків (аварійних комісарів)", зареєстровано в Мін'юсті
08.06.2011 за N 691/19429. Розпорядження Держфінпослуг від 24.02.2011 N 102 ( z0600-11 )
"Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового
моніторингу фінансовими установами" (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 18.05.2011 за N 600/19338). Зміни до Методики формування резервів із страхування життя,
затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 01.03.2011 N 110
( z0370-11 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
18.03.2011 за N 370/19108. Розпорядження Держфінпослуг від 01.03.2011 N 111 ( z0381-11 )
"Про затвердження зміни до Методики формування та списання
небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування
можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком
позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у
тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою доходністю),
іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи
нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії",
зареєстровано в Мін'юсті 21.03.2011 за N 381/19119. Розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2011 N 152 ( z0641-11 )
"Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
03.06.2005 N 4123", зареєстровано в Мін'юсті 31.05.2011 за
N 641/19379. Розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2011 року N 153
( z0642-11 ) "Про затвердження Порядку реєстрації договорів
перестрахування", зареєстровано в Мін'юсті 31.05.2011 за
N 642/19380. Розпорядження Держфінпослуг від 31.03.2011 N 170 ( z0484-11 )
"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2011 за
N 484/19222). Розпорядження Держфінпослуг від 07.04.2011 N 185 ( z0564-11 )
"Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 11.05.2011 за N 564/19302). Розпорядження Держфінпослуг від 07.04.2011 N 186 ( z0545-11 )
"Про внесення змін до Порядку застосування Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за
невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 05.05.2011 за N 545/19283). Також у першому півріччі 2011 року розроблено та опубліковано
15.06.2011 проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження
Змін до Положення про застосування Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу". Проекти нормативно-правових актів, розроблених і оприлюднених
Держфінпослуг: проект розпорядження Держфінпослуг "Про вимоги до рейтингу
фінансової надійності (стійкості) страховиків та
перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження
Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність із
визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків
(аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних
засобів (крім засобів залізничного транспорту)"; проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1996 року N 1523" (щодо порядку провадження діяльності страховими
посередниками); проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про провадження діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження змін до
Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу",
затвердженої розпорядженням Держфінпослуг від 30.12.2004 N 3259
( z0053-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
18.01.2005 за N 53/10333; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження
Положення про особливості укладання договорів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Вимог до
організації та функціонування систем управління ризиками у
страховика та про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження змін до
Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними
розрахунками", затверджених розпорядженням Держфінпослуг від
08.02.2005 N 3519 ( z0265-05 ) та зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 24.02.2005 за N 265/10545; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного
фонду"; проект Змін до Методичних рекомендацій щодо загальних
підходів до застосування страховиками стрес-тестів, затверджених
розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2006 N 6496
( v6496486-06 ); проект розпорядження Держфінпослуг "Про погодження проекту
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" (щодо забезпечення прозорості страховиків); проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими
фінансовими установами, до Положення про порядок унесення
інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного
права до Державного реєстру фінансових установ та до Положення про
внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру
фінансових установ та встановлення вимог до облікової та
реєструючої системи фінансових компаній"; проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів
(щодо захисту прав споживачів фінансових послуг)"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Методики
формування та списання небанківськими фінансовими установами
резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних
операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними
цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з
фіксованою доходністю), іншими активними операціями згідно із
законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями
проценти та комісії, та визнання розпорядження Держфінпослуг від
04.06.2004 N 912 таким, що втратило чинність"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових
установ (щодо підвищення вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ)"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1
статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових
виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат,
отримуваних платником податку за договорами страхування,
недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та
довірчого управління"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості
системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних
спілок"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Правил
здійснення депозитних операцій для кредитних спілок". Наразі Держфінпослуг працює над такими проектами
нормативно-правових актів: проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного
фонду"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження змін до
професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових
установ (щодо підвищення вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ)"; методичні рекомендації щодо застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності для страхових компаній в Україні; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження
Стандартів надання адміністративних послуг Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на
території України з укладання договорів страхування зі
страховиками-нерезидентами, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 25.10.2007 N 8170"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Вимог до порядку укладання договорів із
страховиками-нерезидентами, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 01.11.2007 N 8197"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження змін до
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 29.12.2003 N 188 "Про встановлення плати за
видачу ліцензій"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Ліцензійних умов провадження страхової діяльності"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів"; проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2005 року N 286" (постанова від 11.02.2010 N 116)
( 116-2010-п ); проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
розпорядження від 22.07.2004 N 1729".
Щодо претензійно-позовної роботи та захисту інтересів
Держфінпослуг у судах.
Проведений аналіз виконаної роботи по правозастосуванню та
представництву інтересів Держфінпослуг в судах за перше півріччя
2011 року свідчить про наступне. Відділом правозастосування і представництва у судах
департаменту юридичного забезпечення Держфінпослуг протягом
першого півріччя 2011 року було перевірено на відповідність
чинному законодавству 2643 проектів актів правозастосовчого
характеру (заходів впливу). Відповідно до реєстру судових справ відділом
правозастосування та представництва у судах департаменту
юридичного забезпечення Держфінпослуг, станом на 30.06.2011,
Держфінпослуг супроводжувалось у судах України всіх рівнів
608 судових справ.
Щодо реалізації вимог нової редакції Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
у Держфінпослуг.
У першому півріччі 2011 року працівниками департаменту було
проведено роботу щодо реалізації вимог нової редакції Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ) (далі - Закон). На виконання пункту 2 частини другої статті 14 Закону
( 249-15 ) працівниками департаменту у першому півріччі 2011 року
розглянуто близько 100 запитів суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та надано методологічну, методичну та іншу
консультаційну допомогу у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму. Крім того, у першому півріччі 2011 року Держфінпослуг
опрацьовано 133 матеріалів перевірок з питань дотримання
законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та
така ж кількість проектів рішень про застосування штрафів на
загальну суму 147 тис.грн. та проектів рішень про закриття справи.
Щодо підвищення рівня правового забезпечення діяльності
Держфінпослуг.
Додатково повідомляємо, що з метою підвищення рівня правового
забезпечення діяльності Держфінпослуг, а також поліпшення якості
підготовки проектів нормативно-правових актів працівники
департаменту юридичного забезпечення Держфінпослуг взяли участь у
короткострокових семінарах, пов'язаних з проблемами запобігання та
протидії корупції, а також пройшли підвищення кваліфікації за
програмою "Боротьба з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму".
Нагляд за діяльністю фінансових
установ та застосування заходів впливу
у першому півріччі 2011 року
Нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових
послуг Держфінпослуг здійснює шляхом проведення виїзних та
безвиїзних планових або позапланових перевірок фінансових установ. Наказом Голови Держфінпослуг від 23.02.2011 N 28 затверджено
План перевірок суб'єктів нагляду, за якими здійснює нагляд
Держфінпослуг, на II-IV квартали 2011 року (зі змінами та
доповненнями). Зазначеним планом було передбачено проведення 245 планових
комплексних перевірок. Водночас, працівниками Держфінпослуг на вимогу правоохоронних
органів, за результатами аналізу отриманої звітності, у зв'язку з
надходженням скарг і звернень громадян та в інших випадках,
передбачених законодавством, проводились позапланові перевірки. Таким чином, впродовж 2011 року інспекційним департаментом
було здійснено 503 перевірки піднаглядних установ, у тому числі
245 планових перевірок та 248 позапланових перевірок. Крім цього, за зазначений період часу інспекційним
департаментом було складено 390 акти про порушення суб'єктами
нагляду вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі,
335 акти про порушення за результатами розгляду звернень громадян
та 43 акта про порушення за невиконання суб'єктами нагляду раніше
застосованих до них заходів впливу.
Нагляд за страховими компаніями
Загальна інформація про інспекційно-наглядову діяльність та
застосовані заходи впливу з питань дотримання вимог законодавства
про фінансові послуги на страховому ринку наведена у таблиці N 1.
Таблиця N 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Проведено перевірок |Складено актів про порушення|Виявлено| Застосовано заходів впливу | Прийнято | |-------------------------------+----------------------------|порушень|----------------------------------------------------------| рішень | | | Планові |Позапланові | Разом| за | за | Разам | |Приписів| Розпоряджень| Накладено | Прийнято | Прийнято | про | | |---------+------------| (1 + |результатами| неви- |(6 + 7)| | | про | штрафів | рішень | рішень |виключення | | |Проведено| Проведено |2 + 3)| розгляду |конання| | | | усунення | за | про | про | з Реєстру | | | виїзних | виїзних | | звернень | раніше| | | | порушень | порушення | тимчасову|анулювання| або | | |планових | перевірок | | громадян | засто-| | | | вимог | вимог | зупинку | ліцензій | переліку | | |перевірок|позапланових| | |сованих| | | |законодавства|законодавства| ліцензій | | та | | | | | | |заходів| | | | | про | | |анулювання | | | | | | | впливу| | | | | фінансові | | | довідки | | | | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | | | | | | | (кількість/ | | | | | | | | | | | | | | | сума) | | | | |-+---------+------------+------+------------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------------+----------+----------+-----------| | | 122 | 168 | 290 | 354 | 35 | 389 |2114 | 389 | | 87 | 27 | | 7 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
До найбільш поширених порушень, які були виявлені в ході
проведених перевірок страховиків, відносяться порушення: - пункту 3 частини першої статті 20 та частини першої
статті 25 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) щодо
невиконання страховиком обов'язку при настанні страхового випадку
здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у
передбачений договором строк та несплати страхувальнику неустойки
за несвоєчасне здійснення страхової виплати; - пункту 2.15 та пункту 2.16 розділу 2 Ліцензійних умов
провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28.08.2003 N 40 ( z0805-03 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15.09.2003 за N 805/8126, щодо невиконання
зобов'язань страховиком дотримуватись обов'язків, визначених
статтею 20 та статтею 25 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ); - пункт 37.1 статті 37 Закону "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ) щодо невиконання страховиком обов'язку
здійснити виплату страхового відшкодування протягом одного місяця
з дня отримання страховиком визначених у статті 35 цього Закону
( 1961-15 ) документів; - пункту 37.2 статті 37 Закону "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ) щодо невиконання страховиком обов'язку за
кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини
страховика або МТСБУ особі, яка має право на отримання такого
відшкодування, сплатити пеню з розрахунку подвійної облікової
ставки Національного банку України, яка діє у період, за який
нараховується пеня. За результатами аналізу звітних даних страхових компаній, які
здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, було
складено 170 актів про порушення законодавства про фінансові
послуги та 5 актів щодо порушення вимог чинного законодавства
страховими та/або перестраховими брокерами. За результатами проваджень у справах до страхових компаній
були застосовані такі заходи впливу: - приписи про усунення порушень вимог законодавства про
фінансові послуги - 122; - постанови про застосування штрафу - 64 (на суму
177650,0 грн.). За результатами проваджень у справах до страхових та/або
перестрахових брокерів було застосовано 5 приписів про усунення
порушень вимог чинного законодавства. За результатами аналізу звітних даних страхових компаній зі
страхування життя було складено 45 актів про порушення
законодавства про фінансові послуги. За результатами проваджень у
справах до страхових компаній були застосовані такі заходи впливу: - приписи про усунення порушень вимог законодавства про
фінансові послуги - 19; - постанови про застосування штрафу - 36 (на суму
26100 тис.грн.); - рішення про закриття справи - 6.
Нагляд за кредитними установами
Загальна інформація про інспекційно-наглядову діяльність та
застосовані заходи впливу з питань дотримання вимог законодавства
про фінансові послуги щодо діяльності кредитних установ наведена у
таблиці N 2.
Таблиця N 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Проведено перевірок | Складено актів про порушення |Виявлено| Застосовано заходів впливу | Прийнято | |-------------------------------+---------------------------------|порушень|------------------------------------------------------| рішень | | | Планові | Позапланові|Разом | за | за | Разам | |Приписів|Розпоряджень| Накладено | Прийнято| Прийнято | про | | |---------+------------| (1 + |результатами|невиконання |(6 + 7)| | | про | штрафів | рішень | рішень |виключення| | |Проведено| Проведено |2 + 3)| розгляду | раніше | | | | усунення | за | про | про | з | | | виїзних | виїзних | | звернень |застосованих| | | | порушень | порушення |тимчасову|анулювання| Реєстру | | |планових | перевірок | | громадян | заходів | | | | вимог | вимог | зупинку | ліцензій | або | | |перевірок|позапланових| | | впливу | | | | законодав- |законодав- |ліцензій | | переліку | | | | | | | | | | | ства | ства | | | та | | | | | | | | | | | | про | | |анулювання| | | | | | | | | | | | фінансові | | | довідки | | | | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | | | | | | |(кількість/| | | | | | | | | | | | | | | сума) | | | | |-+---------+------------+------+------------+------------+-------+--------+--------+------------+-----------+---------+----------+----------| | | 77 | 23 | 100 | 18 | 22 | 40 | 474 | | 96 | 59 | 34 | 1 | 4 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
До найбільш поширених порушень, які були виявлені в ході
проведених перевірок кредитних установ, відносяться порушення: - статті 5 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 )
щодо здійснення кредитною спілкою діяльності з порушенням вимог:
частини сьомої статті 10, частини п'ятої статті 3 та частини
другої статті 23 цього Закону ( 2908-14 ) в частині невиконання
кредитною спілкою зобов'язання перед своїми членами щодо
повернення вкладу не пізніше строку, передбаченого відповідним
договором; - частини 3 статті 14 Закону України "Про кредитні спілки"
( 2908-14 ) щодо недотримання кредитною спілкою умов скликання
загальних зборів своїх членів; - пункту 3.4 розділу 3 Ліцензійних умов провадження
діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг,
затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146
( z1225-03 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
25.12.2003 за N 1225/8546, в частині недотримання кредитною
спілкою фінансових нормативів, передбачених Положенням про
фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи
управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 N 7
( z0148-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.02.2004 за N 148/8747; - пункту 4 Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної
спілки, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003
N 116 ( z1078-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.11.2003 за N 1078/8399, щодо недотримання кредитною спілкою в
процесі своєї діяльності норм внутрішніх положень в повному
обсязі; - частини першої статті 21 Закону України "Про кредитні
спілки" ( 2908-14 ), в частині недотримання кредитною спілкою
умови забезпеченості при наданні кредитів своїм членам. Департаментом пруденційного нагляду протягом I півріччя
2011 року було проведено 97 безвиїзних перевірок. За результатами
перевірок звітних даних кредитних установ було складено 97 акти
про порушення вимог законодавства про фінансові послуги. За
результатами розгляду справ щодо виявлених порушень у кредитних
спілках прийнято заходів впливу: постанов - 5, розпоряджень - 88,
рішень про закриття справи - 7. За результатами розгляду справ
щодо виявлення порушень у інших кредитних установах та юридичних
осіб публічного права прийнято такі заходи впливу: 3 постанови про
застосування штрафу та 2 розпорядження про усунення порушень вимог
законодавства.
Нагляд за фінансовими компаніями
Загальна інформація про інспекційно-наглядову діяльність та
застосовані заходи впливу з питань дотримання вимог законодавства
про фінансові послуги щодо діяльності фінансових компаній наведена
у таблиці N 3.
Таблиця N 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Проведено перевірок | Складено актів про порушення |Виявлено| Застос овано заходів впливу | Прийнято | |-------------------------------+------------------------------|порушень|---------------------------------------------------------| рішень | | | Планові |Позапланові| Разом| за | за | Разам | |Приписів|Розпоряджень | Накладено |Прийнято | Прийнято | про | | |----------+-----------| (1 + |результа-|невиконання |(6 + 7)| | | про | штрафів | рішень | рішень |виключення| | | Проведено| Проведено |2 + 3)| тами | раніше | | | | усунення | за | про | про | з | | | виїзних | виїзних | |розгляду |застосованих| | | | порушень | порушення |тимчасову|анулювання| Реєстру | | | планових | перевірок | |звернень | заходів | | | | вимог | вимог | зупинку | ліцензій | або | | |перевірок | позапла- | |громадян | впливу | | | |законодавства|законодавства| ліцензій| | переліку | | | | нових | | | | | | | | про | | | та | | | | | | | | | | | | фінансові | | |анулювання| | | | | | | | | | | | послуги | | | довідки | | | | | | | | | | | | (кількість/ | | | | | | | | | | | | | | | сума) | | | | |-+----------+-----------+------+---------+------------+-------+--------+--------+-------------+-------------+---------+----------+----------| | | 36 | 4 | 40 | 1 | 8 | 9 | 9 | | 23 | 22 | 15 | 1 | | 2 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
До найбільш поширених порушень, які були виявлені в ході
проведених перевірок фінансових компаній, відносяться порушення: - пункту 5.2 Положення про внесення інформації щодо
фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та
встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових
компаній, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003
N 152 ( z1252-03 ), щодо відсутності у правилах надання фінансових
послуг компанії, послуг встановлених чинним законодавством; - пункту 5.6 Положення про внесення інформації щодо
фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та
встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових
компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 N 152
( z1252-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
29.12.2003 за N 1252/8573, в частині відсутності в журналі обліку
укладених - виконаних договорів, необхідної інформації; - пункту 3.22 Ліцензійних умов провадження діяльності із
залучення коштів установників управління майном для фінансування
об'єктів будівництва та або здійснення операцій з нерухомістю,
затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 N 1225
( z0927-04 ), щодо неповідомлення Держфінпослуг про накладання
санкцій, іншими органами виконавчої влади; - пунктів 3.1 та 3.18 Ліцензійних умов провадження діяльності
із залучення коштів установників управління майном для
фінансування об'єктів будівництва та або здійснення операцій з
нерухомістю, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від
24.06.2004 N 1225 ( z0927-04 ), щодо неповідомлення Держфінпослуг
про виявлені ризики у роботі забудовника у п'ятиденний строк з
моменту складання акту контролю; - вимог статті 18 ЗУ "Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ) щодо нездійснення належного контролю за
дотриманням забудовником зобов'язань за договором між управителем
та забудовником; - частини першої статті 16 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операцій з нерухомістю" ( 978-15 ) щодо дострокового
перерахування коштів оперативного резерву фонду фінансування
будівництва забудовнику.
Нагляд за ломбардами
Загальна інформація про інспекційно-наглядову діяльність та
застосовані заходи впливу з питань дотримання вимог законодавства
про фінансові послуги щодо діяльності ломбардів наведена у
таблиці N 4.
Таблиця N 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Проведено перевірок | Складено актів про порушення |Виявлено| Застосовано заходів впливу | Прийнято | |------------------------------+-------------------------------|порушень|---------------------------------------------------------| рішень | | | Планові |Позапланові |Разом| за | за |Разам| |Приписів|Розпоряджень | Накладено |Прийнято | Прийнято | про | | |---------+------------|(1 + |результатами|невиконання |(6 + | | | про | штрафів | рішень | рішень |виключення| | |Проведено| Проведено |2 + | розгляду | раніше | 7) | | | усунення | за | про | про | з | | | виїзних | виїзних | 3) | звернень |застосованих| | | | порушень | порушення |тимчасову|анулювання| Реєстру | | |планових | перевірок | | громадян | заходів | | | | вимог | вимог | зупинку | ліцензій | або | | |перевірок|позапланових| | | впливу | | | |законодавства|законодавства|ліцензій | | переліку | | | | | | | | | | | | про | | | та | | | | | | | | | | | | фінансові | | |анулювання| | | | | | | | | | | | послуги | | | довідки | | | | | | | | | | | | (кількість/ | | | | | | | | | | | | | | | сума) | | | | |-+---------+------------+-----+------------+------------+-----+--------+--------+-------------+-------------+---------+----------+----------| | | 58 | 27 | 85 | 4 | 3 | 7 | 8 | | 36 | 31 | 30 | | | 1 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
До найбільш поширених порушень, які були виявлені в ході
проведених перевірок ломбардів, відносяться порушення: - пункту 3 розділу X Положення про Державний реєстр
фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
28.08.2003 N 41 ( z0797-03 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118, пункту 5.3 розділу V
Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до
Державного реєстру фінансових установ, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 170 ( z0030-04 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 січня 2004 року
за N 30/8629, в частині невиконання обов'язку ломбардом протягом
п'ятнадцяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до
документів, поданих для внесення до Державного реєстру фінансових
установ, надати письмове повідомлення до Держфінпослуг та
відповідні підтверджуючі документи; - статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та пункту 3.3
розділу 3 Положення про порядок надання фінансових послуг
ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг України від
26.04.2005 N 3981 ( z0565-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.05.2005 за N 565/10845, в частині невиконання
ломбардом обов'язкової вимоги щодо укладання договору про надання
фінансового кредиту (фінансової послуги). - підпункту 2.1.8 пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок
надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням
Держфінпослуг України від 26.04.2005 N 3981 ( z0565-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2005 за
N 565/10845, та підпункту 2.2.7 пункту 2 розділу II Положення про
порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру
фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
18.12.2003 N 170 ( z0030-04 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 13 січня 2004 року за N 30/8629, в частині не
дотримання ломбардом вимог до реєструючої та облікової системи,
встановлених законодавством. - статті 14 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та підпункту 2.4
пункту 2 Порядку складання та подання звітності ломбардами до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004 N 2740
( z1482-04 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
23.11.2004 за N 1482/10081, щодо недотримання ломбардом порядку
складання та подання звітності; - пункту 6.12 Положення про застосування Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 N 125
( z1115-03 ) (в редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 17.09.2004
N 2384) ( z1310-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 03.12.2003 за N 1115/8436, щодо невиконання ломбардом
рішення про застосування заходів впливу після набрання ними
чинності. Узагальнена інформація щодо виявлених порушень за
результатами аналізу звітних даних наведена в таблиці N 5.
Таблиця N 5
------------------------------------------------------------------ | Учасники |Складено|Виявлено| Застосовано заходів впливу | | ринку | актів |порушень|--------------------------------| | фінансових | | |Постанова|Розпорядження|Рішення | | послуг | | | про |про усунення | про | | | | | санкцію | |закриття| | | | | | | справи | |-------------+--------+--------+---------+-------------+--------| |Фінансові | 75 | 145 | 52 | 37 | 4 | |компанії | | | | | | |-------------+--------+--------+---------+-------------+--------| |Лізингодавці | 28 | 43 | 26 | 2 | - | |-------------+--------+--------+---------+-------------+--------| |Ломбарди | 112 | 386 | 69 | 81 | 3 | |-------------+--------+--------+---------+-------------+--------| |Усього | 215 | 574 | 147 | 120 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Нагляд за установами недержавного
пенсійного забезпечення
Загальна інформація про інспекційно-наглядову діяльність та
застосовані заходи впливу з питань дотримання вимог законодавства
про фінансові послуги щодо діяльності установ недержавного
пенсійного забезпечення наведена у таблиці N 6.
Таблиця N 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Проведено перевірок | Складено актів про порушення |Виявлено| Застосовано заходів впливу | Прийнято | |------------------------------+-------------------------------|порушень|---------------------------------------------------------| рішень | | | Планові |Позапланові |Разом| за | за |Разам| |Приписів|Розпоряджень | Накладено |Прийнято | Прийнято | про | | |---------+------------|(1 + |результатами|невиконання |(6 + | | | про | штрафів | рішень | рішень |виключення| | |Проведено| Проведено |2 + | розгляду | раніше | 7) | | | усунення | за | про | про |з Реєстру | | | виїзних | виїзних | 3) | звернень |застосованих| | | | порушень | порушення |тимчасову|анулювання| або | | |планових | перевірок | | громадян | заходів | | | | вимог | вимог | зупинку | ліцензій | переліку | | |перевірок|позапланових| | | впливу | | | |законодавства|законодавства| ліцензій| | та | | | | | | | | | | | | про | | |анулювання| | | | | | | | | | | | фінансові | | | довідки | | | | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | | | | | | | (кількість/ | | | | | | | | | | | | | | | сума) | | | | |-+---------+------------+-----+------------+------------+-----+--------+--------+-------------+-------------+---------+----------+----------| | | 14 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 10 | 7 | 5 | | | 2 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
До найбільш поширених порушень, які були виявлені в ході
проведених перевірок установ недержавного пенсійного забезпечення,
відносяться порушення: - вимог Положення про провадження діяльності з
адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 20.07.2004 N 1660 ( z0990-04 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за
N 990/9589, в частині невизначення порядку та умов відшкодування
витрат, які пов'язані з передачею персоніфікованого обліку
адміністратору; - вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ) в частині укладання договорів про адміністрування
пенсійних фондів із суперечністю цивільному законодавству щодо
напрямків використання пенсійних активів; - вимог Положення про порядок визначення чистої вартості
активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного,
професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339 ( z0096-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за
N 96/10376, в частині невиконання обов'язку щодо оцінювання
активів недержавного пенсійного фонду за їх ринковою вартістю. За результатами аналізу звітних даних з недержавного
пенсійного забезпечення протягом I півріччя 2011 року було
складено: - актів про порушення - 3; - накладено постанов про застосування штрафу - 3 (на загальну
суму 3400 грн.); - рішення про закриття справи - 1. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку ринків
фінансових послуг за I півріччя 2011 року будуть готові для
оприлюднення в кінці вересня 2011 року. У першому півріччі 2011 року діяли плани відновлення
фінансової стабільності 2 кредитних спілок, продовжувалась
діяльність 2 тимчасових адміністрацій у 2 кредитних спілках. Крім того, з метою підвищення ефективності застосування
спеціальних заходів впливу департаментом було розроблено два
проекти Методичних рекомендацій, а саме:
1. Методичні рекомендації тимчасовим адміністраторам щодо
організації роботи тимчасової адміністрації у кредитних спілках,
затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 09.06.2011 N 349
( vr349486-11 );
2. Методичні рекомендації тимчасовим адміністраторам щодо
організації роботи тимчасової адміністрації у страхових компаніях,
затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2011 N 426
( vr426486-11 ).
Захист інтересів споживачів фінансових послуг
У Держфінпослуг відповідними наказами Голови регламентується
організація роботи з реалізації права громадян на звернення та
особистий прийом (встановлено графік особистого прийому громадян
керівництвом), розроблено і впроваджено критерії оцінки роботи зі
зверненнями громадян. За 1 півріччя 2011 року зареєстровано 4277 звернень громадян
(для порівняння за 1 півріччя 2010 року - 4852 звернення). З них:
від Адміністрації Президента України - 558, Кабінету Міністрів
України - 344, Верховної Ради України - 46, від інших центральних
органів державної влади - 377, безпосередньо від громадян - 2868,
розглянуто керівництвом на особистому прийомі - 84 звернення
громадян. Анонімних звернень - 92, що становить 2,1% від загальної
кількості документів. Колективних звернень - 212, що становить 4,9% від загальної
кількості документів. Кількість повторних звернень - 86, що становить 2% від
загальної кількості. З них по 11-ти зверненням питання були
вирішені позитивно. Основна причина повторних звернень: Комісія
може вирішувати питання тільки в межах наданих їй повноважень. Кількість звернень щодо роботи страхового ринку за 1 півріччя
2011 року становить 2073 документи, для порівняння за 1 півріччя
2010-2538. Більшість звернень стосувалося роботи таких страхових
компаній, ВАТ НАСК "Оранта", ЗАТ АСК "Інтер Транс Поліс" та інші. Кількість звернень громадян щодо діяльності кредитних спілок
у 1 півріччі 2011 року становила 1805 документів, для порівняння у
1 півріччі 2010 року 1838 документів. Більшість скарг за звітний
період надійшло на КС "Перше кредитне товариство". Стосовно діяльності фінансових компаній протягом 1 півріччя
2011 року до Держфінпослуг надійшло 86 звернень (порівняно з
аналогічним періодом 2010 року - надійшло 166 звернень). Щодо діяльності ринків недержавних пенсійних фондів протягом
звітного періоду надійшло 5 звернень громадян (за цей же період
2010 року 49 звернень). Основні питання в зверненнях від громадян стосуються: виплат
страхового відшкодування внаслідок дорожньо-транспортних пригод,
повернення вкладів та виплат відсотків по вкладах.
Кількісні дані щодо структури звернень:
1. Дані аналізу соціально-професійного стану заявників та
основних питань, що ними порушуються: пенсіонери - повернення вкладів та виплат відсотків по
вкладах, вкладених у різні довірчі товариства, страхові компанії,
кредитні спілки; молодь - виплат страхового відшкодування
внаслідок дорожньо-транспортних пригод, кредитів, відсотків по
вкладах. Розглянуто 66 звернень, що надійшли від інвалідів Великої
Вітчизняної війни, в яких порушено питання щодо діяльності
кредитних спілок та страхових компаній.
2. Протягом 1-го півріччя 2011 року звернень від багатодітних
сімей, які потребують захисту і підтримки, не надходило. Та в свою
чергу, Держфінпослуг було розглянуто протягом звітного періоду
3 звернення від одиноких матерів.
3. Вжиті такі заходи: надіслані запити до установ та організацій з вимогою надати
повну інформацію Комісії по наведених в зверненнях громадян
питань, за результатами проводяться виїзні перевірки, при
виявленні порушень застосовуються заходи впливу.
4. На особистому прийомі у керівництва Комісії за звітний
період було 84 громадянина.
5. Фактів, підтверджуючих порушення посадовими особами
Держфінпослуг розгляду звернень громадян, не було.
6. Фактів порушень положень Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) не було.
7. Питання роботи зі зверненнями громадян було розглянуто на
засіданні Комісії Держфінпослуг 24 лютого 2011 року та затверджено
розпорядженням Комісії N 101 від 24.02.2011.
8. Інформація висвітлюється на офіційному сайті Комісії.
9. Узагальнюються і аналізуються звернення громадян відділом
діловодства Департаменту організаційно-аналітичного,
документального та кадрового забезпечення.
10. Оприлюднюється на телебаченні УТ-2 "Пенсійна реформа:
крок за кроком"; "Інвестгазета", "Україна Бізнес Ревю",
"Ліга-Бізнес", інформаційними агенціями: "УНІАН", "УкрІнформ",
"Інтерфакс".
Ведення Державного реєстру фінансових
установ та ліцензування діяльності
з надання фінансових послуг
Кількість діючих фінансових установ станом на 01.07.2011: 1) Страхові компанії, у т.ч.: - СК з ризикових видів - 381 - СК зі страхування життя - 65 2) Кредитні установи, з них: - кредитні спілки - 713 - інші кредитні установи - 46 - юридичні особи публічного права - 29 3) Ломбарди - 444 4) Фінансові компанії - 242 5) Довірчі товариства - 2 6) Недержавні пенсійні фонди - 97 7) Адміністратори НПФ - 41 8) Інші фінансові установи - 1
Кількість включених фінансових установ за перше півріччя за
2011: 1) Страхові компанії, у т.ч.: - СК з ризикових видів - 3 2) Кредитні установи, з них: - кредитні спілки - 6 - інші кредитні установи - 6 3) Ломбарди - 19 4) Фінансові компанії - 26
Кількість виключених фінансових установ за перше півріччя за
2011: 1) Страхові компанії, у т.ч.: - СК з ризикових видів - 11 - СК зі страхування життя - 1 2) Кредитні установи, з них: - кредитні спілки - 25 - інші кредитні установи - 2 3) Ломбарди - 1 4) Фінансові компанії - 5 5) Недержавні пенсійні фонди - 3 6) Адміністратори НПФ - 2
Кількість фінансових установ та їх відокремлених
підрозділів - 7799
Кількість діючих ліцензій по видам діяльності за перше
півріччя за 2011: 1) кількість виданих ліцензій: - СК з ризикових видів - 6674 - СК зі страхування життя - 64 2) Кредитні установи, з них: - кредитні спілки - 391 - інші кредитні установи - 23 - бюро кредитних історій - 6 3) Ломбарди - 9 4) Фінансові компанії - 103 5) Адміністратори НПФ - 33
Кількість виданих ліцензій за перше півріччя за 2011: 1) Страхові компанії, у т.ч.: - СК з ризикових видів - 115 2) Кредитні установи, з них: - кредитні спілки - 31 - інші кредитні установи - 3 3) Ломбарди - 7 4) Фінансові компанії - 5
Кількість тимчасово зупинених ліцензій протягом першого
півріччя за 2011: 1) Страхові компанії, у т.ч.: - СК з ризикових видів - 49 2) Кредитні установи, з них: - кредитні спілки - 1 3) Фінансові компанії - 1
Кількість анульованих ліцензій протягом першого півріччя
2011: 1) Страхові компанії, у т.ч.: - СК з ризикових видів - 93 - СК зі страхування життя - 1 2) Кредитні установи, з них: - кредитні спілки - 4 - інші кредитні установи - 1 - бюро кредитних історій - 1 3) Фінансові компанії 2
Кількість ліцензій, дію яких було поновлено протягом першого
півріччя за 2011: 1) Страхові компанії, у т.ч.: - СК з ризикових видів 1
Кількість ліцензій, термін дії яких закінчився протягом
першого півріччя за 2011: 1) Кредитні установи, з них: - кредитні спілки - 75 - інші кредитні установи - 3 2) Фінансові компанії - 1
Кількість договорів перестрахування, які надійшли протягом
першого півріччя за 2011 - 266 - з перестраховиками-резидентами - 121 - з перестраховиками-нерезидентами - 145
Міжнародне співробітництво
та міжнародна технічна допомога
Держфінпослуг відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 26.09.2007 N 797-р ( 797-2007-р ) визначена
уповноваженим органом, відповідальним за забезпечення участі в
Міжнародній асоціації органів страхового нагляду (IAIS) та
Міжнародній організації нагляду за пенсійними фондами (IOPS). У рамках співробітництва з Міжнародною організацією нагляду
за пенсійними фондами (IOPS) Держфінпослуг протягом I півріччя
2011 року надала інформацію для включення до загальної бази
пенсійної статистики IOPS/OECD. Також були опрацьовані та
заповнені відповідно до законодавства України запитальник IOPS
щодо структури посередників у системі недержавного пенсійного
забезпечення та нагляду за ними та запитальник щодо інформації про
визначені внески та обмін інформацією. У рамках забезпечення співробітництва з Міжнародною
асоціацією органів страхового нагляду (IAIS) Держфінпослуг
постійно вживає заходів, спрямованих на наближення законодавства
України до стандартів Міжнародної асоціації органів страхового
нагляду у галузі страхування. Протягом I півріччя 2011 року Держфінпослуг приймала участь в
опрацюванні проектів документів, розроблених IAIS, зокрема був
розглянутий та заповнений запитальник IAIS щодо співпраці та
обміну інформацією між регуляторами. Також Держфінпослуг надала
IAIS інформацію щодо здійснення перестрахової діяльності. У рамках співпраці Держфінпослуг із регуляторами фінансових
ринків протягом I півріччя 2011 року Держфінпослуг проводилися
переговори з укладання меморандумів з регуляторами фінансових
ринків таких країн, як Литва, Австрія, Іспанія, Російська
Федерація та Німеччина. Крім того, Держфінпослуг продовжує роботу, спрямовану на
приєднання до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння
щодо співпраці та обміну інформацією. Протягом I півріччя
2011 року Міжнародною асоціацією органів страхового нагляду (IAIS)
здійснювався розгляд заявки Держфінпослуг, направленої до IAIS у
2009 році. Станом на кінець I півріччя 2011 року 17 країн - членів
IAIS вже приєдналися до Багатостороннього Меморандуму про
взаєморозуміння щодо співпраці та обміну інформацією, а саме:
Орган пруденційного нагляду Австралії, Орган грошово-кредитного
регулювання Бермудських островів, Комісія з фінансового нагляду
Тайваню, Орган страхового нагляду Франції, Федеральний орган
нагляду за фінансовими послугами Німеччини, Центральний банк
Нідерландів, Орган нагляду за фінансовими ринками Австрії, Комісія
страхового нагляду Румунії, Національна комісія зі страхування
Мексики, Орган грошового нагляду Сінгапуру, Комісія з регулювання
фінансових послуг Джерсі, Орган нагляду за фінансовими послугами
Мальти, Орган нагляду за фінансовими послугами Дубаї, Комісія з
нагляду за фінансовими послугами Гернсі, Комісія з фінансових
послуг Британських Віргінських островів, Орган регулювання
монетарної політики Кайманових островів, Агентство з регулювання
фінансових послуг Японії.
Співпраця в рамках проектів
міжнародної технічної допомоги
Однією з складових діяльності Держфінпослуг є співпраця з
міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими
організаціями іноземних держав. Значну підтримку розвитку ринків
фінансових послуг Держфінпослуг отримує з боку донорських
організацій та під час використання інструментів технічної
допомоги Європейського Союзу.
Протягом першого півріччя 2011 року Держфінпослуг
співпрацювала з такими проектами міжнародної технічної допомоги:
1. Світового банку "Друга Програма реформування фінансового
сектору" (Грант Уряду Нідерландів N TF 055212);
2. Агентства міжнародного розвитку США "Розвиток фінансового
сектору";
3. Німецького товариства міжнародного співробітництва
"Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості".
Також слід зазначити, що на даний час проводиться активна
робота стосовно продовження терміну дії до 30.06.2013 Угоди про
співпрацю між Держфінпослуг та проектом Міжнародної фінансової
корпорації "Розвиток агрострахування в Україні". Зазначена угода
була попередньо укладена на термін 02.09.2008 - 31.12.2010.
Технічна допомога Світового банку
Проект "Друга програма реформування фінансового сектору"
(грант Уряду Нідерландів) розпочав свою діяльність у листопаді
2005 року. Метою проекту є надання допомоги Національному банку
України, Держфінпослуг та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
у сприянні розвитку надійних та конкурентних ринків фінансових
послуг. Протягом звітного періоду в рамках реалізації компонента
проекту стосовно підвищення кваліфікації керівників та фахівців
нагляду за напрямом щодо участі в міжнародних форумах з управління
фінансовими ринками, навчальних семінарах, програмах стажування
було профінансовано навчальні заходи для представників
Держфінпослуг, організовані Інститутом фінансової стабільності
(FSI).
Технічна допомога Агентства
міжнародного розвитку
Сполучених Штатів Америки
У рамках співробітництва з Агентством з міжнародного розвитку
Сполучених Штатів Америки Держфінпослуг співпрацює з проектом
"Розвиток фінансового сектору". Згідно з реєстраційною карткою термін виконання проекту
розпочався з жовтня 2009 року, однак фактично робота Держфінпослуг
з проектом розпочалася після завершення проекту АМР США "Розвиток
ринків капіталу", тобто з листопада 2010 року. Метою даного проекту є надання допомоги Україні у подоланні
наслідків економічної і фінансової кризи та впровадження надійної,
прозорої та стійкої фінансової системи. Протягом I півріччя 2011 року проектом проведено конференцію
з питань розвитку бухгалтерського обліку та профінансовано участь
в конференції з питань реформування обов'язкової приватної
пенсійної системи. Наразі триває підписання плану роботи Держфінпослуг з
проектом на 2011 рік.
Технічна допомога Федерального
Міністерства економічного співробітництва
та розвитку Німеччини (ВМЦ)
Проект Німецького Товариства міжнародного співробітництва
(GIZ) "Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості"
розпочав III фазу своєї діяльності у травні 2010 року. 18.01.2011 між Держфінпослуг та проектом було підписано план
роботи на 2011 рік. Метою проекту є обмін інформацією для впровадження кращого
міжнародного досвіду щодо діяльності небанківських кредитних
установ. Протягом першого півріччя 2011 року проектом було
підготовлено ряд пропозицій щодо удосконалення існуючої
нормативно-правової бази у сфері кредитної кооперації, а саме, до
законопроектів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань діяльності системи кредитної кооперації", "Про
Фонд гарантування внесків членів кредитних спілок" та "Про
кредитні спілки" (щодо створення саморегулівної організації
кредитних спілок). Також експертами проекту було розроблено
брошуру "Довідник члена кредитної спілки: кредитні та депозитні
послуги кредитних спілок". У рамках реалізації проекту було організовано
ознайомчо-навчальний візит працівників Держфінпослуг та інших
фінансових регуляторів до Німеччини, метою якого було ознайомлення
з досвідом роботи наглядових органів Німеччини. Також для фахівців
Держфінпослуг було проведено семінар щодо специфіки ведення
бухгалтерського обліку в кредитних спілках.
Інформація щодо участі
Держфінпослуг у інших проектах
зовнішньої технічної допомоги
Держфінпослуг також бере участь у роботі програм ЄС TAIEX та
Twinning. У рамках реалізації інструменту зовнішньої допомоги TAIEX
Держфінпослуг було сформовано та направлено на адресу Головного
управління державної служби України запити (аплікаційні форми)
щодо організації протягом 2011 року таких заходів для фахівців
Держфінпослуг: семінару на тему "Практика Європейського суду з прав людини
та її застосування при розробці нормативно-правових актів України
в сфері фінансових послуг"; експертної місії з питань розробки аналітичного модуля щодо
тестів раннього попередження з метою забезпечення автоматизації
розрахунків окремих показників та загальної оцінки фінансових
установ; навчальної поїздки щодо впровадження Solvency II та
запровадження системи пруденційного нагляду на основі оцінки
ризиків за діяльністю страховиків. У межах реалізації програми Twinning з метою підготовки до
впровадження проекту "Запровадження системи нагляду на основі
оцінки ризиків" відбулася перша місія рамкових експертів Twinning
до України з питань ознайомлення зі структурою Держфінпослуг,
проблемою, на розв'язання якої направлений проект Twinning,
загальної ситуації у сфері страхування. Наразі проводиться
розробка рамковими експертами детального технічного завдання
зазначеного проекту (Twinning Fiche).
Сприяння інтеграції в європейський
та світовий ринки фінансових послуг
Одним із головних завдань Держфінпослуг є сприяння інтеграції
фінансових ринків України в європейський та світовий ринки.
Комісія постійно вживає заходів, спрямованих на наближення України
до Європейського Співтовариства у сфері фінансових послуг. Держфінпослуг як центральний орган виконавчої влади бере
активну участь у реалізації євроінтеграційної складової державної
політики.
Серед пріоритетних завдань, до виконання яких залучена
Держфінпослуг, є:
I. Опрацювання проекту Угоди про Асоціацію між Україною та
Європейським Союзом та проектів Угод про створення зони вільної
торгівлі між Україною та Європейським Союзом, Республікою
Сінгапур, Канадою. У рамках здійснення діалогу із зазначеного питання
представники Держфінпослуг включені до складу делегацій та на
постійній основі беруть участь у переговорах щодо укладення
вищезазначених Угод.
II. Виконання заходів, визначених у Порядку денному Україна -
ЄС. У рамках Пріоритету Порядку денного асоціації Україна -
ЄС щодо співпраці з метою забезпечення ефективної імплементації
пруденційних регуляторних рамок для фінансових ринків та нагляду,
які відповідають рамкам, існуючим в ЄС, та з метою реалізації
Концепції запровадження пруденційного нагляду за небанківськими
фінансовими установами в Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України ( vr585486-10 ) та Програми розвитку
системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими
установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від
15.07.2010 N 585 ( vr585486-10 ), Держфінпослуг розроблений проект
Змін до Методичних рекомендацій щодо загальних підходів до
застосування страховиками стрес-тестів, спрямований на
вдосконалення рекомендацій щодо застосування страховиками
стрес-тестів як елементу загальної системи управління ризиками
страховика. Також Держфінпослуг розроблений проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків
фінансових послуг" (далі - проект Закону). Зазначений проект
Закону прийнято Верховною Радою України 02.06.2011 та 30.06.2011
повернуто з підписом від Президента. З метою реалізації Пріоритету щодо співпраці з метою
покращення адміністративних спроможностей органів нагляду
відповідно до міжнародно визнаних стандартів Держфінпослуг
розроблено проекти Законів України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо регулятивних зборів у сфері
регулювання ринків фінансових послуг)" та "Про внесення змін до
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" (щодо регулятивних зборів у сфері
регулювання ринків фінансових послуг)". Згадані проекти Законів
України були доопрацьовані з урахуванням зауважень Міністерства
юстиції України і направлені на повторне погодження листами від
09.06.2011 N 6833/38-5 до Міністерства фінансів України, Державної
податкової служби України та листами від 09.06.2011 N 6834/38-5 до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Також Держфінпослуг підготовлено проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України" (у частині скасування
вимоги попереднього погодження регуляторних актів спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг та Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку зі спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади з питань державної регуляторної політики). 24.03.2011
проведено громадське обговорення законопроекту з громадськими
організаціями, за результатами якого законопроект доопрацьовано та
листом Держфінпослуг від 21.04.2011 N 728/38-2 подано на розгляд
до Кабінету Міністрів України. Щодо Пріоритету Порядку денного асоціації Україна -
ЄС "Розвивати національне законодавство щодо попередження та
протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, зокрема
шляхом імплементації 40 Рекомендацій ( 1124-2001-п ) та
9 Спеціальних Рекомендацій FATF ( 1124-2001-п ), а також
відповідного законодавства ЄС стосовно боротьби з відмиванням
грошей та фінансуванням тероризму (крім того, положень Директиви
2005/60/ЕС про запобігання використанню фінансової системи для
цілей відмивання грошей та фінансування тероризму ( 994_774 ); Директиви 2006/70/ЕС ( 994_931 ); Регламенту ЕС 1781/2006;
Регламенту ЕС 1889/2005 ( 994_a85 )", Держфінпослуг було
затверджено: - розпорядження "Про затвердження Положення про застосування
запобіжних заходів щодо країн, які не виконують, або неналежним
чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій"
від 11.11.2010 N 857 ( z1208-10 ) (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 01.12.2010 за N 1208/18503); - розпорядження "Про внесення змін до Положення про
здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами" від
24.02.2011 N 102 ( z0600-11 ) (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 18.05.2011 за N 600/19338); - розпорядження "Про внесення змін до Порядку проведення
перевірок з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 07.04.2011
N 185 ( z0564-11 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11.05.2011 за N 564/19302); - розпорядження "Про внесення змін до Порядку застосування
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" від 07.04.2011 N 186 ( z0545-11 )
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2011 за
N 545/19283). У рамках реалізації Пріоритету щодо впровадження міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку всіма зареєстрованими на
національному рівні компаніями, здебільшого шляхом створення
відповідного механізму для досягнення цієї мети, розроблено
Стратегію переходу небанківських фінансових установ на
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, яка
затверджена рішенням Робочої групи з підготовки запровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) у
небанківських фінансових установах. Протягом звітного періоду Держфінпослуг за участю експертів
Проекту Європейського Союзу "Посилення сектору фінансових послуг"
розроблений та оприлюднений проект Методичних рекомендацій щодо
застосування МСФЗ для страхових компаній в Україні. Зазначені
Методичні рекомендації направлені на розгляд до Міністерства
фінансів України листом Держфінпослуг від 09.12.2010 N 16214/39-5.
Наразі Методичні рекомендації опрацьовуються Методичною радою з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.
III. Адаптація національного законодавства до законодавства
ЄС. Одним із найважливіших аспектів діяльності Держфінпослуг в
напрямку забезпечення євроінтеграційних процесів є реалізація
плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу. У рамках виконання вищезазначеного плану заходів протягом
I півріччя 2011 року Держфінпослуг розроблено проект Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
регулювання ринків фінансових послуг". Проект Закону прийнято
Верховною Радою України 02.06.2011 та 30.06.2011 повернуто з
підписом від Президента. Також у рамках реалізації зазначеної програми Держфінпослуг
опрацьовувала підходи до здійснення пруденційного нагляду за
страховими компаніями з метою імплементації положень Директиви
2009/138/ЄС (Solvency II). Варто зазначити, що при розробці
нормативно-правових актів Держфінпослуг здійснює їх аналіз на
відповідність директивам Європейського Союзу (acquis
communautaire). Упродовж I півріччя 2011 року було підготовлено 40
довідок на відповідність acquis communautaire проектів
нормативно-правових актів Держфінпослуг.
IV. Участь у роботі Підкомітетів Комітету з питань
співробітництва між Україною та ЄС. Протягом звітного періоду представники Держфінпослуг брали
активну участь у роботі Підкомітету N 2 "Економічні та соціальні
питання, фінанси та статистика" та Підкомітету N 3 "Політика в
сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній
сфері" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.
V. Опрацювання документів щодо приєднання нових
країн-кандидатів у рамках СОТ. З метою розширення міжнародних фінансових відносин України з
іншими країнами Держфінпослуг опрацьовуються документи щодо
приєднання нових країн-кандидатів у рамках СОТ, після надходження
їх від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Організаційна структура
та персонал Держфінпослуг
Робота Держфінпослуг в I півріччі 2011 році була спрямована
на кадрове забезпечення Комісії висококваліфікованими фахівцями
відповідно до вимог Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг, її структури та штатного розпису в
рамках законодавства і діючих нормативно-правових актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, Головного управління
державної служби України. Структура Держфінпослуг затверджена Головою Держфінпослуг
згідно з Положенням про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 03.02.2010 N 157 ( 157-2010-п ), та введена
в дію з 1 жовтня 2010 року, а штатний розпис Держфінпослуг на
2011 рік погоджено з Міністерством фінансів України 21 січня
2011 року. Штатна чисельність працівників Держфінпослуг складає
293 особи (289 посад державних службовців, 4 посади - водії). Станом на 01.07.2011 року облікова чисельність працівників
Держфінпослуг 265 осіб, з них 261 - державні службовці, вакантних
посад - 28. Протягом 2011 року на державну службу до Держфінпослуг
прийнято 14 працівників, з них: з кадрового резерву, до якого зараховані за підсумками
конкурсного відбору - 10; за підсумками стажування - 4. У звітному періоді звільнено 19 державних службовців, з них: за власним бажанням - 11 у зв'язку з досягненням граничного віку - 3 з інших причин (переведення до іншого органу, за угодою
сторін, у зв'язку із закінченням строку трудового договору) - 5. Протягом звітного періоду в кадровій службі підготовлено
наказів з проходження державної служби та кадрової роботи:
------------------------------------------------------------------ | Категорія наказів |Кількість наказів| |----------------------------------------------+-----------------| |Накази по особовому складу (призначання, | 276 | |звільнення, присвоєння рангів, переведення, | | |встановлення надбавок, навчання та інш.) | | |----------------------------------------------+-----------------| |Накази про відрядження | 71 | |----------------------------------------------+-----------------| |Накази про відпустки | 226 | |----------------------------------------------+-----------------| |Всього | 573 | ------------------------------------------------------------------
У I півріччі 2011 року відповідно до статті 14 Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) двох державних службовців
застосовані заходи дисциплінарного впливу - попереджено про
неповну службову відповідність. В січні 2011 року Держфінпослуг подала до Головного
управління державної служби України список осіб, рекомендованих
для зарахування до кадрового резерву на посади державних
службовців першої-другої категорії посад, призначення на які
здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра
України. Всього до зазначеного кадрового резерву запропоновано
17 осіб, з них 14 - працівники апарату Держфінпослуг. Також в Держфінпослуг сформований кадровий резерв на
84 посади III-V категорії посад державних службовців Комісії, який
затверджений наказом Голови Держфінпослуг від 13 січня 2011 року
N 6-к. Всього до кадрового резерву на зараховано 155 осіб. За
методичною підтримкою відділу кадрового забезпечення і державної
служби складені плани роботи працівників, які перебувають у
кадровому резерві. У I півріччі 2011 року підвищили кваліфікацію 138 працівників
Держфінпослуг, з них програмами короткотермінових семінарів - 94. В Школі вищого корпусу при Головдержслужбі за "Програмою
розвитку лідерства: адміністративна реформа 2011" проходять
навчання 2 працівники Держфінпослуг, за "Програмою для
новопризначених державних службовців" - 2 працівники. Також в Національній академії державного управління при
Президентові України (далі - Академія) навчається 3 особи (2 -
стаціонар за спеціальностями "Електронне урядування" та "Державне
управління", 1 - заочно за спеціальністю "Державне управління"). В 2011 році до вступу в Академію для підготовки магістрів за
спеціальністю "Державне управління" Держфінпослуг рекомендовано
6 осіб (2 - стаціонар, 4 - заочно). До складу слухачів Дипломатичної академії України при
Міністерстві закордонних справ України (спеціальність - зовнішня
політика) зараховані 2 особи. Організовано проведення підвищення кваліфікації працівників
Держфінпослуг в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий
державний службовець 2011" (далі - Конкурс). Всього взяли участь в
Конкурсі 4 працівники: у номінації "Кращий спеціаліст" - 2 особи, у номінації "Кращий керівник" - 2 особи. Переможцем II туру Конкурсу у номінації "Кращий спеціаліст"
став головний спеціаліст відділ управління проектами управління
європейської та євроатлантичної інтеграції і управління проектами
Вільчинський Олександр Миколайович. Протягом шести місяців 2011 року відділом кадрового
забезпечення і державної служби організовано стажування 17 осіб, у
тому числі - 6 працівників Комісії, які за підсумками стажування
були призначені на більш високі посади. Також згідно з договорами
з навчальними закладами про проведення практики організовано
проходження практики 13 студентів ВУЗів та стажування 4 слухачів
Національної академії державного управління при Президентові
України. З початку 2011 року відділом кадрового забезпечення і
державної служби департаменту організаційно-аналітичного,
документального та кадрового забезпечення підготовлено такі накази
із заохочення: "Про відзначення організаторів та учасників
IV Всеукраїнської (відкритої) студентської олімпіади
2010/2011 навчального року з навчальної дисципліни "Страхування"
(відзначено 47 осіб), "Про відзначення працівників Одеського
державного економічного університету Подяками" (відзначено
5 осіб), "Про відзначення працівників Держфінпослуг Почесною
грамотою Держфінпослуг" (відзначено 36 осіб), "Про відзначення
працівників Держфінпослуг подякою Голови Держфінпослуг"
(відзначено 6 осіб). Також підготовлені нагородні матеріали для
нагородження 6 працівників Держфінпослуг відзнакою Президента
України - ювілейною медаллю "20 років незалежності України".
Бюджет Держфінпослуг
У I півріччі 2011 року Держфінпослуг на виконання статті
28 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) представила публічну
інформацію про бюджет за бюджетної програмою за КПКВК 5501010
"Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2857-17 ) та виконання результативних показників
бюджетної програми за 2010 рік. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України як центральний орган виконавчої влади Законом України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) визначена
головним розпорядником коштів Державного бюджету України
( 2857-17 ) з виконання бюджетних програм за КПКВК 5501010
"Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових
послуг" та КПКВК 5501020 "Розробка та впровадження комплексної
інформаційної системи Державної комісії з регулювання риків
фінансових послуг України". Паспорти бюджетних програм за КПКВК 5501010 "Керівництво та
управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг"
( 2857-17 ) та КПКВК 5501020 "Розробка та впровадження комплексної
інформаційної системи Державної комісії з регулювання риків
фінансових послуг України" ( 2857-17 ) затверджено спільним
наказом Міністерства фінансів України та Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 21.02.2011
N 26/217 (зі змінами від 28.04.2011 N 84/563). Кошторис Держфінпослуг на 2011 рік за КПКВК 5501010
"Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових
послуг" загального фонду Державного бюджету ( 2857-17 )
затверджено в сумі 25053700,00 грн., за КПКВК 5501020 "Розробка та
впровадження комплексної інформаційної системи Державної комісії з
регулювання риків фінансових послуг України" загального фонду
Державного бюджету ( 2857-17 ) - 8441000,00 грн. 23.06.2011 за КПКВК 5501010 "Керівництво та управління у
сфері регулювання ринків фінансових послуг" ( 2857-17 ) погоджено
Міністерством фінансів України затверджені зміни до кошторису на
2011 рік спеціального фонду в сумі 50752,01 грн. за КЕКВ 1140
"Видатки на відрядження" ( v0011201-11 ). Питання щодо забезпечення законного та ефективного
використання бюджетних коштів, недопущення фінансових порушень
виносилось на розгляд Комісії Держфінпослуг (розпорядження від
03.03.2011 N 121). Також на виконання підпункту 1 пункту
4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 N 148-р
( 148-2011-р ) "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни"
на засіданні Комісії розглядалось питання про стан
фінансово-бюджетної дисципліни, визначення дієвих заходів з її
зміцнення, оцінка діям (бездіяльності) відповідальних посадових
осіб, виконання вимог органів державної контрольно-ревізійної
служби за результатами контрольних заходів за відповідний період
(розпорядження Держфінпослуг від 30.06.2011 N 412). Так, за підсумками I півріччя 2011 року за результатами
проведення контрольних заходів фінансових порушень не встановлено,
санкції та управлінські рішення не застосовувались. Для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а
також недопущення фінансових порушень при роботі з бюджетними
коштами Держфінпослуг здійснювалися заходи щодо вдосконалення
структури розподілу державних коштів, які сприяли раціональному та
ефективному використанню коштів, забезпечивши вирішення покладених
на Держфінпослуг пріоритетних завдань та виконання основних її
функцій. Питання законного та ефективного використання бюджетних
коштів, недопущення порушень та недоліків, причин і умов, що їм
сприяють, та недопущення їх у подальшому знаходяться на постійному
контролі у керівництва Держфінпослуг. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України в I півріччі 2011 році фінансувалась із загального фонду
Державного бюджету України ( 2857-17 ) за КПКВ 5501010
"Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових
послуг" та КПКВ 5501020 "Розробка та впровадження комплексної
інформаційної системи Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг". Поточні видатки, що передбачені планом
асигнувань на I півріччя 2011 року, профінансовані частково, а
саме: лише 36% від запланованих. Видатки, що передбачені планом
асигнувань на I півріччя 2011 року по захищеним статтям видатків,
профінансовані в повному обсязі. За видатками "Оплата праці" у I півріччі 2011 року виділено і
фактично профінансовано асигнування на суму 9526,9 тис.грн., або
на 100%. Середньооблікова чисельність штатних працівників за
I півріччя 2011 року становила 259 чол. Середня заробітна плата
працівників Держфінпослуг становила 4979,00 грн. Заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат
немає. Дебіторська заборгованість станом на 1 липня 2011 року
зменшилась на 40,7 тис.грн. у порівнянні із заборгованістю на
1 січня 2011 року і становила 36,3 тис.грн. (утримання та
нарахування на заробітну плату). Вся дебіторська заборгованість є
поточною і буде погашена в липні 2011 р. Кредиторська заборгованість станом на 1 липня 2011 року
зменшилась, на 327,0 тис.грн. у порівнянні із заборгованістю на
1 січня 2011 року і становила 17,3 тис.грн. Вся кредиторська
заборгованість є бюджетною, поточною та зареєстрованою в ДКУ та
буде погашена в липні місяці. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України має в Державному казначействі України бюджетні
рахунки 35213001004038, 35210004004038 (для приймання матеріальних
цінностей від банку "Україна"), а також спеціальний
рахунок 35223002004038. У РВДКУ Шевченківського району м. Києва
Держфінпослуг відкритий рахунок 37111004004038 для відшкодування
коштів з Держбюджету ( 2857-17 ) потерпілим від аварії на
Чорнобильській АЕС. За I півріччя 2011 року виплачено матеріальної допомоги
працівникам комісії на суму 1015,3 тис.грн., в т.ч.: для вирішення
соціально-побутових питань - 499,9 тис.грн., на оздоровлення -
474,3 тис.грн. Матеріальна допомога виплачена згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268 ( 268-2006-п ) в
розмірі середньомісячної заробітної плати. Також виплачено
матеріальну допомогу при виході на пенсію в сумі 41,1 тис.грн. Проводилося техобслуговування ліфтів - 9,7 тис.грн. Взяття бюджетних зобов'язань не перевищувало бюджетних
призначень. У Держфінпослуг ведеться постійний контроль щодо
недопущення утворення небюджетної кредиторської заборгованості. Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня
2006 року N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти". Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України протягом I півріччя 2011 року здійснювалося
матеріально-технічне забезпечення центрального апарату з метою
створення належних умов для виконання відповідних завдань. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України відповідно до покладених на неї завдань здійснює державне
регулювання і нагляд, для чого проводяться виїзні перевірки
діяльності фінансових установ. У I півріччі 2011 року на
відрядження використано 200,8 тис.грн., в тому числі на погашення
заборгованості за 2009 рік - 19,4 тис.грн. При роботі з бюджетними коштами дотримуються вимоги щодо
цільового, ефективного та раціонального їх використання. Вжиття
заходів з удосконалення структури розподілу державних коштів
сприяло раціональному та ефективному використанню коштів,
визначенню пріоритетних видатків, забезпечивши вирішення
покладених на Держфінпослуг завдань та виконання основних його
функцій. Питання законного та ефективного використання бюджетних
коштів, недопущення порушень та недоліків, причин і умов, що їм
сприяють, та недопущення їх у подальшому знаходяться на постійному
контролі у керівництва Держфінпослуг. Закупівля послуг, робіт та товарів відбувається за рішенням
комітету з конкурсних торгів із застосуванням процедур закупівель
відповідно до встановлених вимог. Комітетом з конкурсних торгів
Держфінпослуг у I півріччі 2011 році проведено 4 процедури
закупівель товарів та послуг на загальну суму коштів за укладеними
договорами 748,1 тис.грн. Проводяться двоступеневі конкурсні торги
за результатами яких буде визначено розробника на реалізацію
комплексної програми "Розробка та впровадження Комплексної
інформаційної системи Держфінпослуг". Всього в I півріччі 2011 року було укладено близько
50 договорів та додаткових угод на закупівлю послуг, робіт та
товарів, проводяться роботи щодо розмежування земель державної та
комунальної власності, щомісячно подаються звіти про використання
енергоресурсів. З метою забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки
процесів підготовки, прийняття та контролю виконання управлінських
рішень у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних
та наглядових функцій, протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, на основі формування і використання
єдиного інформаційного простору, інформаційних ресурсів і сучасних
технологій, застосування сучасних засобів автоматизованого
моніторингу та управління, підтримки прийняття рішень та
електронного документообігу в Держфінпослуг планується протягом
2011-2013 років реалізувати комплексну програму "Розробка та
впровадження Комплексної інформаційної системи Держфінпослуг". Враховуючи виконання Держфінпослуг основних завдань
діяльності, основна мета виконання бюджетної програми за
підсумками звітного періоду досягнуто. Держфінпослуг продовжує роботу з виконання бюджетних програм
"Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових
послуг" та "Розробка та впровадження комплексної інформаційної
системи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
Заступник Голови М.Лутаквгору